Οι αυξήσεις λογίζονται ως συντάξιμες απολαβές

4. Οι αυξήσεις των μισθών των υπαλλήλων της Αρχής, οι οποίες χορηγούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου, λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του τιμαριθμικού επιδόματος και λογίζονται ως συντάξιμες απολαβές για τους σκοπούς των εκάστοτε σε ισχύ διατάξεων που αναφέρονται στις συντάξεις των υπαλλήλων.