Αναθεώρηση των εφάπαξ ποσών που απορρέουν από αφυπηρέτηση ή θάνατο υπαλλήλων μεταξύ της 1.1.1998 και της 31.12.1998

5. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις που αναφέρονται στις συντάξεις των υπαλλήλων, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε υπάλληλος αφυπηρέτησε ή απεβίωσε μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1998 και της 31ης Δεκεμβρίου 1998, το εφάπαξ ποσό που απορρέει από την αφυπηρέτηση ή το θάνατο του υπολογίζεται επί των συντάξιμων απολαβών του κατά το χρόνο της αφυπηρέτησης ή του θανάτου του και αναθεωρείται κατά την 1η Ιανουαρίου 1999 με βάση συντάξιμες απολαβές υπολογιζόμενες επί μισθού αυξημένου κατά 1%.