ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
Χορήγηση συνταξιοδοτικών ωφελημάτων

4.-(1) Σύνταξη, εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα και άλλα ωφελήματα χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου στους κρατικούς υπαλλήλους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(2) Σύνταξη, εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα χορηγούμενο δυνάμει του Νόμου αυτού υπολογίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες που ισχύουν την ημερομηνία αφυπηρέτησης του κρατικού υπαλλήλου.

Χρέωση Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας

5. Ο λογαριασμός του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας χρεώνεται με κάθε σύνταξη, εφάπαξ ποσό, φιλοδώρημα ή άλλο ωφέλημα για την καταβολή των οποίων είναι υπόχρεος η Δημοκρατία δυνάμει του Νόμου.

Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα δεν εκχωρούνται

6. Η σύνταξη, το εφάπαξ ποσό, το φιλοδώρημα ή άλλο ωφέλημα, που χορηγείται δυνάμει του Νόμου, δεν μπορεί να εκχωρηθεί ή μεταβιβαστεί και δεν υπόκειται σε κατάσχεση, επίσχεση ή κράτηση για οποιοδήποτε χρέος ή απαίτηση εκτός-

(α) Για χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία της Κύπρου~ ή

(β) για ικανοποίηση διατάγματος αρμοδίου Δικαστηρίου για τη διατροφή της συζύγου ή της πρώην συζύγου ή τέκνου.

Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος

7. Οποιοδήποτε φιλοδώρημα ή εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου απαλλάσσεται από την επιβολή φόρου εισοδήματος.

Συντελεστής σύνταξης και εφάπαξ ποσό

8.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου σε κρατικό υπάλληλο ο οποίος έχει συμπληρώσει υπηρεσία πέντε ή περισσότερα έτη καταβάλλεται κατά την αφυπηρέτηση του σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 (Περιπτώσεις χορήγησης συνταξιοδοτικών ωφελημάτων)-

(α) Ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή ενός οκτακοσιοστού των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησης του για κάθε συμπληρωμένο μήνα της συντάξιμης υπηρεσίας του· και

(β) εφάπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα και διαιρουμένου του ποσού που προκύπτει διά τρία:

Νοείται ότι η ετήσια σύνταξη που καταβάλλεται σε υπάλληλο δυνάμει του παρόντος Μέρους κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησης του δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του:

Νοείται περαιτέρω ότι το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται σε δημόσιο υπάλληλο περιλαμβανομένων του Γενικού Ελεγκτή και του Γενικού Λογιστή και των Βοηθών τους και σε μέλος της Αστυνομίας που έχει βαθμό υπαστυνόμου ή ανώτερο αυτού και καθηγητή, δυνάμει του παρόντος Μέρους κατά την αφυπηρέτησή του-

(α) με ή μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού πρώτου έτους της ηλικίας του και με τη συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας τετρακοσίων δώδεκα ή περισσότερων μηνών, είναι ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα και μισό και διαιρουμένου του ποσού που προκύπτει διά τρία·

(β) με ή μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού δεύτερου έτους της ηλικίας του και με τη συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας τετρακοσίων εικοσιτεσσάρων ή περισσότερων μηνών, είναι ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκαπέντε και διαιρουμένου του ποσού που προκύπτει διά τρία· και

(γ) με τη συμπλήρωση του εξηκοστού τρίτου έτους της ηλικίας του και με τη συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας τετρακοσίων τριάντα έξι ή περισσότερων μηνών, είναι ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκαπέντε και μισό και διαιρουμένου του ποσού που προκύπτει διά τρία.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων για ανώτατο ποσοστό σύνταξης, σε περίπτωση υπαλλήλου ο οποίος υπηρέτησε ως αστυνομικός ή λοχίας πάνω από είκοσι πέντε έτη η συντάξιμη υπηρεσία του επαυξάνεται κατά τόσους πρόσθετους μήνες όσοι είναι οι μήνες της υπηρεσίας του πάνω από είκοσι πέντε έτη, με ανώτατο όριο επαύξησης εξήντα μήνες:

Νοείται ότι σε περίπτωση αφυπηρέτησης μέλους της Αστυνομίας με το βαθμό του αστυνομικού ή λοχία-

(α) Με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας του· ή

(β) δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ε) του άρθρου 9 (Περιπτώσεις χορήγησης συνταξιοδοτικών ωφελημάτων) του παρόντος Νόμου, αφού συμπληρώσει τους μήνες υπηρεσίας που διασφαλίζουν το ανώτατο ποσοστό σύνταξης,

θα λογίζεται ότι οι συντάξιμες απολαβές του αυξάνονται κατά ποσό ίσο με δύο ετήσιες προσαυξήσεις της κλίμακας του:

Νοείται περαιτέρω ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση αφυπηρέτησης μέλους της Αστυνομίας που έχει βαθμό όχι ανώτερο του λοχία το οποίο υπηρετεί κατά την 10η Μαρτίου 2010 και το οποίο αφυπηρετεί με τη συμπλήρωση του πεντηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας του ή σε οποιοδήποτε προγενέστερο χρόνο:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι σε περίπτωση αφυπηρέτησης μέλους της Αστυνομίας που έχει βαθμό όχι ανώτερο του λοχία-

(α) το οποίο συμπληρώνει το πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του μεταξύ της 11ης  Μαρτίου 2010 και της 10ης Σεπτεμβρίου 2011, και των δύο ημερομηνιών περιλαμβανομένων, θα λογίζεται ότι οι συντάξιμες απολαβές του αυξάνονται κατά ποσό ίσο με δύο ετήσιες προσαυξήσεις της κλίμακάς του. ή

(β) το οποίο συμπληρώνει το πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του μεταξύ της 11ης  Σεπτεμβρίου  2011 και της 10ης Μαρτίου 2013, και των δύο ημερομηνιών περιλαμβανομένων, θα λογίζεται ότι οι συντάξιμες απολαβές του αυξάνονται κατά ποσό ίσο με μία ετήσια προσαύξηση της κλίμακάς του.

Περιπτώσεις χορήγησης συνταξιοδοτικών ωφελημάτων

9. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου, σύνταξη και εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα ή άλλο ωφέλημα χορηγείται σε υπάλληλο κατά την αφυπηρέτηση του σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Με τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο·

(β) σε οποιαδήποτε περίπτωση συμπλήρωσης ηλικίας από υπάλληλο πενήντα πέντε ετών ή από ιατρικό λειτουργό, που διορίζεται την ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2001, πενήντα οκτώ ετών ή από άλλο δημόσιο υπάλληλο περιλαμβανομένων του Γενικού Ελεγκτή και του Γενικού Λογιστή και των Βοηθών τους, που διορίζεται την ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2005, πενήντα οκτώ ετών ή από αστυνομικό ή λοχία που υπηρετεί κατά την 10η Μαρτίου 2010 πενήντα ετών ή από Καθηγητή που διορίζεται την ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2010, πενήντα οκτώ ετών ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο όταν απαιτηθεί απ’ αυτόν ή επιτραπεί σ’ αυτόν να αφυπηρετήσει·

(γ) με την κατάργηση της θέσης του·

(δ) με την αφυπηρέτηση του για να διευκολυνθεί η βελτίωση της οργάνωσης της υπηρεσίας στην οποία ανήκει με την οποία δυνατό να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη λειτουργία της ή οικονομία·

(ε) αν η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας στην περίπτωση δημόσιου υπαλλήλου ή ο οικείος Υπουργός στην περίπτωση μέλους της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ή των Δυνάμεων Ασφαλείας ή του Στρατού ικανοποιηθεί από έκθεση Κυβερνητικού Ιατρικού Συμβουλίου ότι ο υπάλληλος δεν μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντα του λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας και ότι η ανικανότητα αυτή πιθανόν να είναι μόνιμη·

(στ) στην περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του υπαλλήλου για εξειδικευμένους λόγους δημόσιου συμφέροντος σύμφωνα με τον οικείο νόμο·

(ζ) σε περίπτωση αφυπηρέτησης υπαλλήλου λόγω αναίτιας υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας του·

(η) σε περίπτωση επιβολής από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, της πειθαρχικής ποινής της αναγκαστικής αφυπηρέτησης·

(θ) με την αφυπηρέτηση για λόγους δημόσιου συμφέροντος για να αναλάβει ο υπάλληλος δημόσιο λειτούργημα ασυμβίβαστο με το αξίωμα ή τη θέση που κατέχει·

(ι) με την αφυπηρέτηση για λόγους δημόσιου συμφέροντος για να διοριστεί σε οργανισμό δημόσιου δικαίου ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης·

(κ) σε περίπτωση οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης.

Αφυπηρέτηση πριν από τη συμπλήρωση πενταετούς υπηρεσίας

10. Εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες γίνεται ειδική πρόνοια στο Νόμο, σε περίπτωση αφυπηρέτησης υπαλλήλου, σε μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 (Περιπτώσεις χορήγησης συνταξιοδοτικών ωφελημάτων) πριν από τη συμπλήρωση υπηρεσίας πέντε ετών καταβάλλεται φιλοδώρημα ίσο με το ένα δέκατο των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης του για κάθε συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης υπηρεσίας.

Φιλοδώρημα σε γυναίκες υπαλλήλους σε ορισμένες περιπτώσεις

11. Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του άρθρου 9, (Περιπτώσεις χορήγησης συνταξιοδοτικών ωφελημάτων) αν σε γυναίκα υπάλληλο, της οποίας ο διορισμός σε συντάξιμη θέση έχει επικυρωθεί, αν απαιτείται τέτοια επικύρωση, και η οποία έχει συμπληρώσει υπηρεσία όχι μικρότερη των τριών ετών, επιτραπεί από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ή τον Υπουργό Οικονομικών ή τον οικείο Υπουργό, ανάλογα με την περίπτωση, να αφυπηρετήσει λόγω γάμου ή επικείμενου γάμου ή τεκνογονίας ή υιοθέτησης απ’ αυτή τέκνου ηλικίας όχι μεγαλύτερης των έξι ετών, χορηγείται σ’ αυτή φιλοδώρημα ίσο προς το ένα δωδέκατο των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών της κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης για κάθε μήνα συντάξιμης υπηρεσίας, αν προσκομίσει στο Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ικανοποιητικό αποδεικτικό του γάμου ή της τεκνογονίας ή της υιοθέτησης τέκνου.

Ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης

12.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος, κάθε άλλου νόμου και των εδαφίων (1Α), (2), (3), (4) και (4Α) του παρόντος άρθρου, η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης όλων των υπαλλήλων είναι η ηλικία των εξήντα ετών.

(1Α) Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης Καθηγητή ο οποίος συμπληρώνει το εξηκοστό έτος της ηλικίας του κατά ή μετά την 1η Σεπτεμβρίου του 2013 είναι η ηλικία των εξήντα τριών ετών:

Νοείται ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης Καθηγητή ο οποίος συμπληρώνει το εξηκοστό έτος της ηλικίας του μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου του 2011 και της 31ης Αυγούστου 2012, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία των εξήντα ενός ετών:

Νοείται περαιτέρω ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης Καθηγητή ο οποίος συμπληρώνει το εξηκοστό έτος της ηλικίας του μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου του 2012 και της 31ης Αυγούστου 2013, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία των εξήντα δύο ετών.

(2)(α) Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μέλους της Αστυνομίας που έχει βαθμό υπαστυνόμου ή ανώτερο αυτού και ο οποίος συμπληρώνει το εξηκοστό έτος της ηλικίας του κατά ή μετά την 11η Μαρτίου 2010 είναι η ηλικία των εξήντα ενός ετών.

(β) Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μέλους της Αστυνομίας που έχει βαθμό όχι ανώτερο του λοχία και ο οποίος συμπληρώνει το πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του κατά ή μετά την 11η Μαρτίου 2013 είναι η ηλικία των εξήντα ετών:

Νοείται ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μέλους της Αστυνομίας που έχει βαθμό όχι ανώτερο του λοχία και ο οποίος συμπληρώνει το πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του μεταξύ της 11ης Μαρτίου 2010 και της 10ης Σεπτεμβρίου 2011, και των δύο ημερομηνιών περιλαμβανομένων, είναι η ηλικία των πενήντα οκτώ ετών:

Νοείται περαιτέρω ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μέλους της Αστυνομίας που έχει βαθμό όχι ανώτερο του λοχία και ο οποίος συμπληρώνει το πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του μεταξύ της 11ης Σεπτεμβρίου 2011 και της 10ης Μαρτίου 2013, και των δύο ημερομηνιών περιλαμβανομένων, είναι η ηλικία των πενήντα εννέα ετών.

(3) Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης για τα μέλη του Στρατού καθορίζεται από τον περί του Στρατού της Δημοκρατίας Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(4) Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης ιατρικού λειτουργού που δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών, κατά την ημερομηνία ψήφισης του παρόντος Νόμου, είναι η ηλικία των εξήντα πέντε (65) ετών.

(5) Η ηλικία υπαλλήλου θεωρείται συμπληρωμένη κατά την ημέρα της επετείου των γενεθλίων του.

(6) Κάθε υπάλληλος αφυπηρετεί την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο συμπληρώνεται η ηλικία της υποχρεωτικής αφυπηρέτησης του:

Νοείται ότι ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού μπορεί να επιτρέψει σε καθηγητή ή δάσκαλο ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, να συνεχίσει να υπηρετεί μέχρι τέλους του σχολικού έτους.

(7) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να απαιτήσει από υπάλληλο, αν τούτο είναι επιθυμητό προς το δημόσιο συμφέρον, να αφυπηρετήσει με τη συμπλήρωση ηλικίας κατά πέντε έτη μικρότερης της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο.

(8) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί αν τούτο είναι επιθυμητό προς το δημόσιο συμφέρον να επιτρέψει σε υπάλληλο να παραμείνει στην υπηρεσία μετά την ημερομηνία συμπλήρωσης της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης του για τόσο χρονικό διάστημα όσο το Υπουργικό Συμβούλιο ορίσει.