Περιπτώσεις χορήγησης συνταξιοδοτικών ωφελημάτων

9. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου, σύνταξη και εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα ή άλλο ωφέλημα χορηγείται σε υπάλληλο κατά την αφυπηρέτηση του σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Με τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο·

(β) σε οποιαδήποτε περίπτωση συμπλήρωσης ηλικίας από υπάλληλο πενήντα πέντε ετών ή από ιατρικό λειτουργό, που διορίζεται την ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2001, πενήντα οκτώ ετών ή από άλλο δημόσιο υπάλληλο περιλαμβανομένων του Γενικού Ελεγκτή και του Γενικού Λογιστή και των Βοηθών τους, που διορίζεται την ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2005, πενήντα οκτώ ετών ή από αστυνομικό ή λοχία που υπηρετεί κατά την 10η Μαρτίου 2010 πενήντα ετών ή από Καθηγητή που διορίζεται την ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Συντάξεων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2010, πενήντα οκτώ ετών ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο όταν απαιτηθεί απ’ αυτόν ή επιτραπεί σ’ αυτόν να αφυπηρετήσει·

(γ) με την κατάργηση της θέσης του·

(δ) με την αφυπηρέτηση του για να διευκολυνθεί η βελτίωση της οργάνωσης της υπηρεσίας στην οποία ανήκει με την οποία δυνατό να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη λειτουργία της ή οικονομία·

(ε) αν η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας στην περίπτωση δημόσιου υπαλλήλου ή ο οικείος Υπουργός στην περίπτωση μέλους της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ή των Δυνάμεων Ασφαλείας ή του Στρατού ικανοποιηθεί από έκθεση Κυβερνητικού Ιατρικού Συμβουλίου ότι ο υπάλληλος δεν μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντα του λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας και ότι η ανικανότητα αυτή πιθανόν να είναι μόνιμη·

(στ) στην περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του υπαλλήλου για εξειδικευμένους λόγους δημόσιου συμφέροντος σύμφωνα με τον οικείο νόμο·

(ζ) σε περίπτωση αφυπηρέτησης υπαλλήλου λόγω αναίτιας υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας του·

(η) σε περίπτωση επιβολής από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, της πειθαρχικής ποινής της αναγκαστικής αφυπηρέτησης·

(θ) με την αφυπηρέτηση για λόγους δημόσιου συμφέροντος για να αναλάβει ο υπάλληλος δημόσιο λειτούργημα ασυμβίβαστο με το αξίωμα ή τη θέση που κατέχει·

(ι) με την αφυπηρέτηση για λόγους δημόσιου συμφέροντος για να διοριστεί σε οργανισμό δημόσιου δικαίου ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης·

(κ) σε περίπτωση οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης.