Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος

7. Οποιοδήποτε φιλοδώρημα ή εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου απαλλάσσεται από την επιβολή φόρου εισοδήματος.