ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Συντάξεων Νόμοι του 1997 έως 1999 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συντάξεων Νόμοι του 1997 έως 1999.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“Ανώτερη Εκπαίδευση” περιλαμβάνει και την Παιδαγωγική Ακαδημία·

“ασφαλιστέες αποδοχές” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο από τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους·

“Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία” περιλαμβάνει τις θέσεις επιθεωρητών, διευθυντών, βοηθών διευθυντών, καθηγητών και δασκάλων καθώς και οποιεσδήποτε θέσεις καθορίζονται στον οικείο νόμο ή ήθελε καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο·

“Δημόσια Υπηρεσία” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμους και περιλαμβάνει το Γενικό Ελεγκτή, το Γενικό Λογιστή και τους Βοηθούς τους·

“Δημόσιο Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης” σημαίνει σχολείο, την ευθύνη της διοίκησης και συντήρησης του οποίου φέρει η Δημοκρατία και το οποίο δε διέπεται από άλλο νόμο και περιλαμβάνει σχολείο που κηρύσσεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ως δημόσιο σχολείο για τους σκοπούς του Νόμου·

“δημόσιος υπάλληλος” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμους·

“διδάσκαλος” σημαίνει-

(α) τον εκπαιδευτικό που διορίζεται σύμφωνα με το Νόμο για υπηρεσία σε δημόσια σχολεία στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και περιλαμβάνει Διευθυντή και τον κάτοχο οποιασδήποτε άλλης θέσης στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία την οποία θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο· και

(β) τον εκπαιδευτικό που διορίζεται από την εφορεία των αρμένικων σχολείων της Κύπρου για υπηρεσία σε αρμένικο δημοτικό σχολείο της Κύπρου·

“Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας” σημαίνει την Εθνική Φρουρά που συστάθηκε δυνάμει των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων και περιλαμβάνει κάθε άλλη δύναμη που το Υπουργικό Συμβούλιο κηρύσσει ως “Ένοπλη Δύναμη της Δημοκρατίας”·

“Έντυπο Αιτήσεως” σημαίνει τα καθοριζόμενα από το Γενικό Λογιστή Έντυπα για μεταφορά συνταξιοδοτικών ωφελημάτων από και προς το σύστημα συντάξεων των κρατικών υπαλλήλων·

“Επιμελητής” περιλαμβάνει σχολικό γραμματέα, λογιστή, βιβλιοθηκάριο, παιδονόμο και φροντιστή·

“Ευρωπαϊκή Ένωση” σημαίνει το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή Περιφερειών, τον Ευρωπαϊκό Διαμεσολαβητή, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς και οποιοδήποτε οργανισμό ή γραφείο ή θεσμό ή υπηρεσία εγκαθιδρύθηκε ή θα εγκαθιδρυθεί στο μέλλον, δυνάμει της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  οποιασδήποτε νομοθετικής πράξης, της οποίας ο κανονισμός για την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων περιλαμβάνει ή θα περιλαμβάνει ταυτόσημες ή ανάλογες διατάξεις με αυτές του παραρτήματος VIII, Άρθρο 11, του κανονισμού (ΕΚ και ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 11 και 31/1962.

“Θεμελιωτική υπηρεσία” σημαίνει την περίοδο που λαμβάνεται υπόψη για να αποφασιστεί αν υπάλληλος δικαιούται, λόγω μήκους της υπηρεσίας, σε σύνταξη, φιλοδώρημα ή άλλο ωφέλημα και περιλαμβάνει την περίοδο από την ημερομηνία που ο υπάλληλος αρχίζει να λαμβάνει μισθό για υπηρεσία σε κρατική θέση μέχρι την ημερομηνία που εγκαταλείπει την κρατική υπηρεσία, χωρίς την αφαίρεση οποιασδήποτε περιόδου απουσίας με άδεια χωρίς απολαβές·

“Ιατρικός Λειτουργός” σημαίνει πρόσωπο που κατέχει συντάξιμη θέση στη Δημόσια Υπηρεσία για την οποία το οικείο σχέδιο υπηρεσίας απαιτεί υποχρεωτικά την εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου·

“Ιδιωτικό Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης” σημαίνει ιδιωτικό σχολείο μέσης ή ανώτερης εκπαίδευσης στην Κύπρο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολείων δυνάμει του οικείου νόμου και περιλαμβάνει την Αγγλική Σχολή·

“Καθηγητής” σημαίνει εκπαιδευτικό λειτουργό που διορίζεται για υπηρεσία σε σχολείο μέσης ή ανώτερης εκπαίδευσης και περιλαμβάνει τεχνολόγο, εκπαιδευτή, βοηθό εκπαιδευτή, διευθυντή και βοηθό διευθυντή, επιθεωρητή και τον κάτοχο οποιασδήποτε άλλης θέσης της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας την οποία ήθελε ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο·

“Κανονισμός (ΕΚ και ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 11 και 31/1962” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας με τίτλο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 31 και ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ.11, περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενέργειας» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (Ε.Ε.ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1296/2009 του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 2009 και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

“Κοινοτικό Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης” σημαίνει σχολείο μέσης ή ανώτερης εκπαίδευσης στην Κύπρο του οποίου τη διοίκηση και διαχείριση είχε η Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση ή η Κυβέρνηση της Αποικίας της Κύπρου ή σχολική επιτροπή ή εφορεία που διορίστηκε από την Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση ή την Κυβέρνηση της Αποικίας της Κύπρου·

“Κρατική υπηρεσία” σημαίνει υπηρεσία που υπάγεται στη Δημοκρατία και περιλαμβάνει τη δημόσια υπηρεσία, την υπηρεσία του Γενικού Ελεγκτή, Γενικού Λογιστή και των Βοηθών τους, τη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, υπηρεσία στις Δυνάμεις Ασφαλείας και στο Στρατό της Δημοκρατίας και υπηρεσία σ’ οποιαδήποτε θέση αναφορικά με την οποία γίνεται ειδική πρόνοια με νόμο·

“Κρατικός υπάλληλος” ή “υπάλληλος” σημαίνει πρόσωπο που κατέχει θέση στην Κρατική υπηρεσία·

“μέλος της Αστυνομίας” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Αστυνομίας Νόμο και δεν περιλαμβάνει ειδικό αστυνομικό·

“Μισθός” σημαίνει τον ετήσιο μισθό και περιλαμβάνει το τιμαριθμικό επίδομα αλλά δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο επίδομα·

“Νόμος” σημαίνει το νόμο αυτό·

“νόμος” περιλαμβάνει κάθε διάταξη νομοθετικής φύσης και τον Προϋπολογισμό·

“Οικείος Υπουργός” αναφορικά με οποιοδήποτε υπάλληλο, σημαίνει τον Υπουργό που προϊσταται του Υπουργείου για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Υπουργείο του και σε κάθε Τμήμα αυτού και τον Προϊστάμενο Ανεξάρτητου Γραφείου ή Υπηρεσίας για τους υπαλλήλους τέτοιου Γραφείου ή Υπηρεσίας·

“Οργανισμός” σημαίνει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα που ιδρύθηκε προς το δημόσιο συμφέρον με ειδικό νόμο του οποίου τα κεφάλαια είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία και περιλαμβάνει οποιαδήποτε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης·

“Στρατός” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί του Στρατού της Δημοκρατίας Νόμους·

“Σύνταξη” σημαίνει ετήσια σύνταξη·

“Συντάξιμες απολαβές” σημαίνει τον ετήσιο βασικό μισθό και το τιμαριθμικό επίδομα που καταβάλλονται στον υπάλληλο κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησης του και περιλαμβάνει στην περίπτωση Αστυνομικού το επίδομα καλής διαγωγής και το επίδομα αξίας και στην περίπτωση δεσμοφύλακα το επίδομα καλής διαγωγής, αλλά δεν περιλαμβάνει το δέκατο τρίτο μισθό ή οποιοδήποτε άλλο επίδομα ή άλλες απολαβές οποιασδήποτε μορφής:

Νοείται ότι αν κατά την 24η Ιανουαρίου 1986 καταβαλλόταν σε υπάλληλο προσωπικό επίδομα, το επίδομα αυτό περιλαμβάνεται στις συντάξιμες απολαβές του υπαλλήλου:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση αφυπηρέτησης ή παραίτησης υπαλλήλου την προηγούμενη της ημερομηνίας παροχής αύξησης του τιμαριθμικού επιδόματος πάνω στο βασικό μισθό, οι συντάξιμες απολαβές του λογίζονται ότι αυξάνονται ανάλογα, αφού ληφθεί υπόψη η νέα τιμαριθμική αύξηση:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι σε περίπτωση που ο μισθός του υπαλλήλου ευρίσκεται πάνω σε κλίμακα και ο υπάλληλος μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησης ή παραίτησης ή θανάτου του έχει κερδίσει λιγότερη από το ήμισυ της επόμενης προσαύξησης της κλίμακας του, οι συντάξιμες απολαβές του λογίζονται αυξημένες κατά τόσα δωδέκατα του ποσού της προσαύξησης αυτής όσοι είναι οι μήνες κατά τους οποίους υπηρέτησε μετά τη χορήγηση της τελευταίας προσαύξησης του. Σε περίπτωση υπαλλήλου ο οποίος μέχρι την ημερομηνία της αφυπηρέτησης του έχει κερδίσει όχι λιγότερη από το ήμισυ της επόμενης προσαύξησης της κλίμακας του, οι συντάξιμες απολαβές του λογίζονται αυξημένες κατά ολόκληρο το ποσό της προσαύξησης·

“Συντάξιμη θέση” σημαίνει μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία·

“Συντάξιμη υπηρεσία” σημαίνει υπηρεσία η οποία λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό σύνταξης ή φιλοδωρήματος ή άλλων ωφελημάτων δυνάμει του Νόμου. Για τον υπολογισμό της ολικής συντάξιμης υπηρεσίας υπαλλήλου, χρονική περίοδος μέχρι 15 ημερών αγνοείται και πάνω από 15 ημερών λογίζεται ως πλήρης μήνας·

“Συντάξιμος υπάλληλος” σημαίνει υπάλληλο που κατέχει συντάξιμη θέση στην κρατική υπηρεσία με μόνιμη ιδιότητα·

“Συνταξιούχος” σημαίνει πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε σύνταξη δυνάμει του Μέρους ΙΙ του Νόμου ή οποιουδήποτε νόμου που καταργήθηκε με την αφυπηρέτηση του από κρατική υπηρεσία·

“Σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης” περιλαμβάνει νηπιαγωγείο και σχολείο ειδικής εκπαίδευσης·

“Σχολείο δημοτικής ή μέσης εκπαίδευσης εκτός Κύπρου” σημαίνει δημόσιο σχολείο δημοτικής, μέσης ή ανώτερης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και περιλαμβάνει σχολείο δημοτικής, μέσης ή ανώτερης εκπαίδευσης Ελληνικής Κοινότητας στην αλλοδαπή αναγνωρισμένο από την Ελληνική Κυβέρνηση ως ισότιμο με τα δημόσια σχολεία της Ελλάδας·

“Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης” σημαίνει δημόσιο σχολείο μέσης γενικής, τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και περιλαμβάνει εσπερινό γυμνάσιο·

“Τιμαριθμικός δείκτης” σημαίνει το Δείκτη Τιμών Λιανικής Πώλησης που ισχύει εκάστοτε·

“Τιμαριθμικό επίδομα” σημαίνει το τιμαριθμικό επίδομα που περιλαμβάνεται στις συντάξιμες απολαβές·

“Υπάλληλος Ευρωπαϊκής Ένωσης” σημαίνει το πρόσωπο που έχει διοριστεί σε μόνιμη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με γραπτή πράξη της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής και ο διορισμός του έχει επικυρωθεί.».

“Υπηρεσία” είναι η περίοδος από την ημερομηνία που ο υπάλληλος αρχίζει να λαμβάνει μισθό για εκτέλεση καθηκόντων σε κρατική θέση μέχρι την ημερομηνία που εγκαταλείπει την κρατική υπηρεσία, χωρίς την αφαίρεση οποιασδήποτε περιόδου απουσίας με άδεια χωρίς απολαβές·

“Υπηρεσία με εισφορές” σημαίνει υπηρεσία ύστερα από την ορισθείσα ημέρα για την οποία καταβλήθηκαν περιοδικές εισφορές όπως προβλέπεται στο άρθρο 41 (Περιοδικές εισφορές) ή υπηρεσία για την οποία καταβλήθηκαν περιοδικές εισφορές ή έγινε συμφωνία για καταβολή τελικών εισφορών με αφαίρεση από το εφάπαξ φιλοδώρημα επί της συντάξεως όπως προνοείται στο άρθρο 42 (Εισφορές για προηγούμενη υπηρεσία)·

“Υπηρεσία χωρίς εισφορές” σημαίνει υπηρεσία για την οποία δεν καταβάλλονται αρχικές ή τελικές εισφορές όπως ορίζονται στο άρθρο 41 (Περιοδικές εισφορές)·

“Ωφέλημα” ή “Ωφελήματα” σημαίνει σύνταξη ή σύνταξη και εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα.

Εφαρμογή του Νόμου αυτού

3.-(1) Ο Νόμος αυτός εφαρμόζεται για όλους τους κρατικούς υπαλλήλους.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος και των περί Δικαστηρίων Νόμων, ο Νόμος αυτός εφαρμόζεται και στα μέλη της Δικαστικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, το Γενικό Εισαγγελέα και το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα.