Εφαρμογή του Νόμου αυτού

3.-(1) Ο Νόμος αυτός εφαρμόζεται για όλους τους κρατικούς υπαλλήλους.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος και των περί Δικαστηρίων Νόμων, ο Νόμος αυτός εφαρμόζεται και στα μέλη της Δικαστικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, το Γενικό Εισαγγελέα και το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα.