Ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης

12.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος, κάθε άλλου νόμου και των εδαφίων (1Α), (2), (3), (4) και (4Α) του παρόντος άρθρου, η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης όλων των υπαλλήλων είναι η ηλικία των εξήντα ετών.

(1Α) Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης Καθηγητή ο οποίος συμπληρώνει το εξηκοστό έτος της ηλικίας του κατά ή μετά την 1η Σεπτεμβρίου του 2013 είναι η ηλικία των εξήντα τριών ετών:

Νοείται ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης Καθηγητή ο οποίος συμπληρώνει το εξηκοστό έτος της ηλικίας του μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου του 2011 και της 31ης Αυγούστου 2012, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία των εξήντα ενός ετών:

Νοείται περαιτέρω ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης Καθηγητή ο οποίος συμπληρώνει το εξηκοστό έτος της ηλικίας του μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου του 2012 και της 31ης Αυγούστου 2013, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία των εξήντα δύο ετών.

(2)(α) Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μέλους της Αστυνομίας που έχει βαθμό υπαστυνόμου ή ανώτερο αυτού και ο οποίος συμπληρώνει το εξηκοστό έτος της ηλικίας του κατά ή μετά την 11η Μαρτίου 2010 είναι η ηλικία των εξήντα ενός ετών.

(β) Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μέλους της Αστυνομίας που έχει βαθμό όχι ανώτερο του λοχία και ο οποίος συμπληρώνει το πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του κατά ή μετά την 11η Μαρτίου 2013 είναι η ηλικία των εξήντα ετών:

Νοείται ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μέλους της Αστυνομίας που έχει βαθμό όχι ανώτερο του λοχία και ο οποίος συμπληρώνει το πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του μεταξύ της 11ης Μαρτίου 2010 και της 10ης Σεπτεμβρίου 2011, και των δύο ημερομηνιών περιλαμβανομένων, είναι η ηλικία των πενήντα οκτώ ετών:

Νοείται περαιτέρω ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μέλους της Αστυνομίας που έχει βαθμό όχι ανώτερο του λοχία και ο οποίος συμπληρώνει το πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του μεταξύ της 11ης Σεπτεμβρίου 2011 και της 10ης Μαρτίου 2013, και των δύο ημερομηνιών περιλαμβανομένων, είναι η ηλικία των πενήντα εννέα ετών.

(3) Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης για τα μέλη του Στρατού καθορίζεται από τον περί του Στρατού της Δημοκρατίας Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(4) Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης ιατρικού λειτουργού που δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών, κατά την ημερομηνία ψήφισης του παρόντος Νόμου, είναι η ηλικία των εξήντα πέντε (65) ετών.

(5) Η ηλικία υπαλλήλου θεωρείται συμπληρωμένη κατά την ημέρα της επετείου των γενεθλίων του.

(6) Κάθε υπάλληλος αφυπηρετεί την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο συμπληρώνεται η ηλικία της υποχρεωτικής αφυπηρέτησης του:

Νοείται ότι ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού μπορεί να επιτρέψει σε καθηγητή ή δάσκαλο ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, να συνεχίσει να υπηρετεί μέχρι τέλους του σχολικού έτους.

(7) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να απαιτήσει από υπάλληλο, αν τούτο είναι επιθυμητό προς το δημόσιο συμφέρον, να αφυπηρετήσει με τη συμπλήρωση ηλικίας κατά πέντε έτη μικρότερης της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο.

(8) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί αν τούτο είναι επιθυμητό προς το δημόσιο συμφέρον να επιτρέψει σε υπάλληλο να παραμείνει στην υπηρεσία μετά την ημερομηνία συμπλήρωσης της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης του για τόσο χρονικό διάστημα όσο το Υπουργικό Συμβούλιο ορίσει.