Θεμελιωτική και συντάξιμη υπηρεσία

13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου περίοδος που δε λογίζεται ως θεμελιωτική υπηρεσία δε λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία.

(2) Εκτός αν άλλως πως ειδικά προνοείται στο Νόμο, καμιά περίοδος κατά την οποία ο υπάλληλος δε βρισκόταν στην κρατική υπηρεσία δε λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της θεμελιωτικής ή συντάξιμης υπηρεσίας.