Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κατάργησης Ορισμένων Νόμων, Νόμος του 1997.

Κατάργηση Νόμων

2. Οι Νόμοι οι οποίοι εκτίθενται στον Πίνακα καταργούνται.

Κατάργηση και επιφύλαξη

3. Ο περί Κυπριακής Εθελοντικής Δύναμης Νόμος, Κεφ. 174, καταργείται χωρίς να επηρεάζονται οι συντάξεις που παρέχονται δυνάμει αυτού, οι οποίες θα συνεχίσουν να παρέχονται ως ο Νόμος να μην είχε καταργηθεί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 2)

1. Ο περί Παραγραφής Αγωγίμων Δικαιωμάτων (Εχθροί και Αιχμάλωτοι Πολέμου) Νόμος, Κεφ. 14.

2. Ο περί Mandamus Νόμος, Κεφ. 17.

3. Ο περί Βελτίωσης της Αμμοχώστου Νόμος, Κεφ. 56.

4. Ο περί Ασφάλειας Δανείων και περί Δημοσίων Έργων Νόμος, Κεφ. 89.

5. Ο περί Διεξαγωγής Εμπορίου μετά του Εχθρού Νόμος, Κεφ. 99.

6. Ο περί Τοκογλυφίας (Αγρότες) Νόμος, Κεφ. 101.

7. Ο περί Ιθαγένειας (Αδικήματα και Δικαιώματα) Νόμος, Κεφ. 106.

8. Ο περί Γεωργικής Τράπεζας Νόμος, Κεφ. 118.

9. Ο περί Γεωργικής Τράπεζας της Κύπρου Λίμιτεδ (Ειδικά Προνόμια) Νόμος, Κεφ. 122.

10. Ο περί Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων (Σιδηρόδρομος και Εναέριος Σιδηρόδρομος) Νόμος, Κεφ. 125.

11. Ο περί Σχέσεων Εμπόρων και Γεωργών Νόμος, Κεφ. 132.

12. Ο περί Δημόσιας Γαλήνης και Τάξης (Διαφύλαξη) Νόμος, Κεφ. 160.

13. Ο περί Δανείου (Σχέδιο Εξηλεκτρισμού) Νόμος του 1950, Κεφ. 205.

14. Ο περί Δανείου (Σχέδιο Εξηλεκτρισμού) Νόμος του 1950, Κεφ. 206.

15. Ο περί Δανείου (Εσωτερικές Τηλεπικοινωνίες) Νόμος, Κεφ. 207.

16. Ο περί Πολεμικού Δανείου Νόμος του 1943, Κεφ. 210.

17. Ο περί Πολεμικού Δανείου Νόμος του 1944, Κεφ. 211.

18. Ο περί Περιοχών Πεδίου Βολής Νόμος, Κεφ. 213.

19. Ο περί Κυβερνητικών Γαιών Νόμος, Κεφ. 221.

20. Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Μετατροπή των Βακουφίων και Ιντζαρετείν και των Αραζί Μεβκουφέ Ταχσισάτ) Νόμος, Κεφ. 225.

21. Ο περί Δήμων (Σφαγεία) Νόμος, Κεφ. 241.

22. Ο περί Ιατρικής Περίθαλψης Νόμος, Κεφ. 251.

23. Ο περί Δημόσιας Υγείας (Ελώδεις Περιοχές) Νόμος, Κεφ. 258.

24. Ο περί Δαπανών Φυλάκισης στην Αλλοδαπή Νόμος, Κεφ. 283.

25. Ο περί Αλλοδαπών Πολεμικών Πλοίων (Ασύρματη Τηλεγραφία) Νόμος, Κεφ. 301.

26. Ο περί Εγγύησης από Δημόσιους Υπαλλήλους (Ακίνητη Ιδιοκτησία) Νόμος, Κεφ. 310.

27. Ο περί Δημοσίων Υπαλλήλων (Επιστροφή Εισφορών στο Ταμείο Εγγύησης) Νόμος, Κεφ. 312.

28. Ο περί Χωρομέτρησης διά Σκοπούς Προσόδων Νόμος, Κεφ. 327.

29. Ο περί Υδατοπρομήθειας της Πόλης Χρυσοχούς Νόμος, Κεφ. 347.