Κατάργηση Νόμων

2. Οι Νόμοι οι οποίοι εκτίθενται στον Πίνακα καταργούνται.