Κατάργηση και επιφύλαξη

3. Ο περί Κυπριακής Εθελοντικής Δύναμης Νόμος, Κεφ. 174, καταργείται χωρίς να επηρεάζονται οι συντάξεις που παρέχονται δυνάμει αυτού, οι οποίες θα συνεχίσουν να παρέχονται ως ο Νόμος να μην είχε καταργηθεί.