Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κατάργησης Ορισμένων Νόμων, Νόμος του 1997.