Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Σχολικών Βοηθών (Όροι Εργασίας και Μισθοδοσίας) Νόμος του 1991 και ο περί Σχολικών Βοηθών (Όροι Εργασίας και Μισθοδοσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σχολικών Βοηθών (Όροι Εργασίας και Μισθοδοσίας) Νόμοι του 1991 και 1994.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο-

“σχολικός βοηθός” σημαίνει άτομο που είναι υπεύθυνο για την τήρηση άψογης καθαριότητας στο νηπιαγωγείο, που επιτηρεί την ασφάλεια των παιδιών σε τακτή ώρα του ημερήσιου προγράμματος ή όποτε παραστεί τέτοια ανάγκη και που εκτελεί άλλες εργασίες που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας της σχολικής βοηθού.

Καθορισμός όρων εργασίας και μισθοδοσίας σχολικών βοηθών

3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, οι όροι εργασίας και μισθοδοσίας των σχολικών βοηθών καθορίζονται με κανονισμούς οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση.