Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Σχολικών Βοηθών (Όροι Εργασίας και Μισθοδοσίας) Νόμος του 1991 και ο περί Σχολικών Βοηθών (Όροι Εργασίας και Μισθοδοσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σχολικών Βοηθών (Όροι Εργασίας και Μισθοδοσίας) Νόμοι του 1991 και 1994.