Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο-

“σχολικός βοηθός” σημαίνει άτομο που είναι υπεύθυνο για την τήρηση άψογης καθαριότητας στο νηπιαγωγείο, που επιτηρεί την ασφάλεια των παιδιών σε τακτή ώρα του ημερήσιου προγράμματος ή όποτε παραστεί τέτοια ανάγκη και που εκτελεί άλλες εργασίες που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας της σχολικής βοηθού.