Καθορισμός όρων εργασίας και μισθοδοσίας σχολικών βοηθών

3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, οι όροι εργασίας και μισθοδοσίας των σχολικών βοηθών καθορίζονται με κανονισμούς οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση.