ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσία για ίδρυση Συμβουλευτικού Σώματος..

9. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να ιδρύσει αντιπροσωπευτικό Συμβουλευτικό Σώμα για να τον βοηθά στην εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού.

Κανονισμοί

10.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι θα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού και χωρίς βλάβη ή επηρεασμό της γενικότητας της διάταξης αυτής, μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Την υγειονομική κατάσταση και διάρθρωση Στέγης,

(β) τα απαιτούμενα προσόντα του προσωπικού Στέγης,

(γ) την αναλογία του αριθμού του προσωπικού Στέγης προς τον αριθμό των ενοίκων οι οποίοι μπορούν να στεγαστούν σ’ αυτή,

(δ) την απαιτούμενη επίπλωση και τον απαιτούμενο εξοπλισμό Στέγης,

(ε) την αναλογία χώρου στη Στέγη για κάθε ένοικο και το επίπεδο των υπηρεσιών και διευκολύνσεων που πρέπει να παρέχονται στους ενοίκους Στέγης,

(στ) τα έντυπα για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του Νόμου αυτού,

(ζ) κάθε θέμα το οποίο μπορεί ή πρέπει να καθοριστεί,

(η) την επιβολή ποινής φυλάκισης που δε θα υπερβαίνει τους έξι μήνες ή χρηματικής ποινής που δε θα υπερβαίνει τις .450 ή και των δύο αυτών ποινών για οποιαδήποτε παράβαση των Κανονισμών,

(θ) τον αριθμό, τα προσόντα και τα καθήκοντα των μελών του Συμβουλευτικού Σώματος,

(ι) τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα άτομο για να είναι κατάλληλο να εγγραφεί ως Φροντιστής.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται σύμφωνα με το εδάφιο (1) κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά την πάροδο εξήντα ημερών από την κατάθεση αυτή η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει ή δεν ακυρώσει τους Κανονισμούς αυτούς στο σύνολο τους ή μερικώς, τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ισχύουν από την ημερομηνία της δημοσίευσης αυτής. Σε περίπτωση τροποποίησης τους από την Βουλή των Αντιπροσώπων στο σύνολο τους ή μερικώς, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως έχουν τροποποιηθεί από τη Βουλή και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσης αυτής.

Αδικήματα

11.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο-

(α) Διατηρεί Στέγη, χωρίς να είναι εγγεγραμμένη σύμφωνα με το Νόμο αυτό, ή

(β)παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε άλλη διάταξη του Νόμου αυτού,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £750 ενώ σε περίπτωση δεύτερου ή οποιουδήποτε μεταγενέστερου αδικήματος σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £1,000 ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση που διαπράχθηκε από νομικό πρόσωπο αδίκημα κατά παράβαση του Νόμου αυτού ή των Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, ποινική ευθύνη έχει και κάθε πρόσωπο το οποίο κατά το χρόνο της διάπραξης του αδικήματος ήταν πρόεδρος, διευθυντής, γραμματέας ή γενικός διαχειριστής του νομικού αυτού προσώπου ή ήταν κάτοχος οποιασδήποτε παρόμοιας θέσης σ’ αυτό, ή ενεργούσε με την ιδιότητα αυτή, εκτός αν αποδείξει ότι το αδίκημα είχε γίνει χωρίς να είναι σε γνώση του ή χωρίς τη συγκατάθεση ή την ανοχή του και ότι είχε ασκήσει κάθε επιρροή για να εμποδίσει τη διάπραξη του, λαμβανομένης υπόψη της φύσης των εξουσιών που είχε με την ιδιότητα του αυτή και όλων των άλλων περιστάσεων.

Μη εφαρμογή του Νόμου αυτού σε ορισμένα ιδρύματα και υποστατικά

12. Ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται:

(α) Σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, Στέγη ή Ίδρυμα το οποίο συντηρείται από τη Δημοκρατία,

(β) Σε οποιοδήποτε Ψυχιατρικό Ίδρυμα, ή σε οποιαδήποτε άλλα εγκεκριμένα υποστατικά που λειτουργούν σύμφωνα με τον περί Διανοητικά Ασθενών Νόμο,

(γ) Σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, αναρρωτήριο, νοσηλευτικό ίδρυμα ή ίδρυμα για περίθαλψη φυματικών ή σε οποιαδήποτε άλλα υποστατικά που λειτουργούν σύμφωνα με τον περί Ιδιωτικών Νοσοκομείων (Έλεγχος) Νόμο,

(δ) σε οποιαδήποτε στέγη ή σε οποιοδήποτε οργανισμό που υπάγεται στις διατάξεις του Μέρους V του περί Παιδίων Νόμου.

Εξουσία για εξαίρεση Στεγών

13. Ο Υπουργός μπορεί να εξαιρέσει από την εφαρμογή του Νόμου συγκεκριμένες Στέγες, τις οποίες λειτουργούν δήμοι, νοουμένου ότι θα πειστεί ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται σ’ αυτές και η γενική λειτουργία τους είναι ικανοποιητική και ότι υπάρχει μόνιμος μηχανισμός διαβουλεύσεων μεταξύ του δήμου ο οποίος λειτουργεί τις Στέγες και του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, λειτουργός του οποίου θα μπορεί να πραγματοποιεί επισκέψεις σ’ αυτές.

Εγγραφή Φροντιστών

14.-(1) Κάθε αίτηση για εγγραφή Φροντιστή υποβάλλεται στο Διευθυντή από το πρόσωπο που προτίθεται να αναλάβει τη φροντίδα μέχρι πέντε ατόμων που είναι ηλικίας άνω των δεκαοκτώ χρόνων, συμπεριλαμβανομένων και συγγενών του, σε καθορισμένο έντυπο και συνοδεύεται με έγγραφα, όπως αυτά αναφέρονται στο Μέρος (Γ) της αίτησης και καθορίζεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο ή σώμα ή ομάδα προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, η αίτηση για εγγραφή υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του νομικού προσώπου, σώματος ή ομάδας προσώπων και πρέπει να καθορίζεται επακριβώς στην αίτηση για εγγραφή ο κάτοχος και το φυσικό πρόσωπο το οποίο θα εκτελεί χρέη Φροντιστή.

(2) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής πληροί τις διατάξεις του Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού για την εγγραφή Φροντιστών, ο Διευθυντής εγγράφει το Φροντιστή σε μητρώο και εκδίδει πιστοποιητικό για την εγγραφή αυτή.

(3) Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται για εγγραφή Φροντιστή αποστέλλεται το ταχύτερο προς τον αιτητή βεβαίωση παραλαβής στην οποία αναφέρεται η προθεσμία εξέτασης της αίτησης όπως αυτή καθορίζεται στο εδάφιο (4) και σε περίπτωση που υπολείπονται απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της αίτησης, παράθεση των εγγράφων που ελλείπουν και τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε καθορισμένη προθεσμία που καθορίζεται στην βεβαίωση αυτή.

(4) Κάθε αίτηση που υποβάλλεται, εξετάζεται μέσα σε τέσσερις μήνες και η προθεσμία αρχίζει από τη χρονική στιγμή της υποβολής όλων των απαιτούμενων εγγράφων.

(5) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (4), η άδεια δε θεωρείται ως χορηγηθείσα.

(6) Από την υποχρέωση για εγγραφή, σύμφωνα με το εδάφιο (1), εξαιρούνται πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη φροντίδα των γονιών τους ή/και του/της συζύγου τους.

Κατάργηση της ισχύος προηγούμενων Νόμων

15. Οι περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμοι του 1981 μέχρι 1990 καταργούνται.