Κατάργηση της ισχύος προηγούμενων Νόμων

15. Οι περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμοι του 1981 μέχρι 1990 καταργούνται.