Εγγραφή Φροντιστών

14.-(1) Κάθε αίτηση για εγγραφή Φροντιστή υποβάλλεται στο Διευθυντή από το πρόσωπο που προτίθεται να αναλάβει τη φροντίδα μέχρι πέντε ατόμων που είναι ηλικίας άνω των δεκαοκτώ χρόνων, συμπεριλαμβανομένων και συγγενών του, σε καθορισμένο έντυπο και συνοδεύεται με έγγραφα, όπως αυτά αναφέρονται στο Μέρος (Γ) της αίτησης και καθορίζεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο ή σώμα ή ομάδα προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, η αίτηση για εγγραφή υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του νομικού προσώπου, σώματος ή ομάδας προσώπων και πρέπει να καθορίζεται επακριβώς στην αίτηση για εγγραφή ο κάτοχος και το φυσικό πρόσωπο το οποίο θα εκτελεί χρέη Φροντιστή.

(2) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής πληροί τις διατάξεις του Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού για την εγγραφή Φροντιστών, ο Διευθυντής εγγράφει το Φροντιστή σε μητρώο και εκδίδει πιστοποιητικό για την εγγραφή αυτή.

(3) Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται για εγγραφή Φροντιστή αποστέλλεται το ταχύτερο προς τον αιτητή βεβαίωση παραλαβής στην οποία αναφέρεται η προθεσμία εξέτασης της αίτησης όπως αυτή καθορίζεται στο εδάφιο (4) και σε περίπτωση που υπολείπονται απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της αίτησης, παράθεση των εγγράφων που ελλείπουν και τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε καθορισμένη προθεσμία που καθορίζεται στην βεβαίωση αυτή.

(4) Κάθε αίτηση που υποβάλλεται, εξετάζεται μέσα σε τέσσερις μήνες και η προθεσμία αρχίζει από τη χρονική στιγμή της υποβολής όλων των απαιτούμενων εγγράφων.

(5) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (4), η άδεια δε θεωρείται ως χορηγηθείσα.

(6) Από την υποχρέωση για εγγραφή, σύμφωνα με το εδάφιο (1), εξαιρούνται πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη φροντίδα των γονιών τους ή/και του/της συζύγου τους.