Εγγραφή Φροντιστών

14.-(1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να αναλάβει τη φροντίδα μέχρι πέντε ατόμων που είναι ηλικίας άνω των δεκαοκτώ χρόνων, συμπεριλαμβανομένων και συγγενών του, εκτός αν έχει εγγραφεί ως Φροντιστής.

(2) Η εγγραφή γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου προς το Διευθυντή του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (που στο εξής θα αναφέρεται ως “ο Διευθυντής”:

Νοείται ότι στις περιπτώσεις που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο ή σώμα ή ομάδα προσώπων που έχει ή έχουν νομική ή μη προσωπικότητα, η αίτηση για εγγραφή υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του νομικού προσώπου, σώματος ή ομάδας προσώπων και πρέπει να κατονομάζεται στην αίτηση για εγγραφή και το φυσικό πρόσωπο το οποίο θα εκτελεί χρέη φροντιστή.

(3) Ο Διευθυντής, αφού ικανοποιειθεί ότι ο αιτητής είναι κατάλληλο πρόσωπο, τον εγγράφει και εκδίδει σ’ αυτόν πιστοποιητικό εγγραφής.

(4) Από την υποχρέωση για εγγραφή, σύμφωνα με το εδάφιο (1) εξαιρούνται:

(α) Πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη φροντίδα των γονιών τους ή των γονιών τους ή της συζύγου τους·

(β) πρόσωπα τα οποία ο Διευθυντής του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας μπορεί να επιλέξει ως κατάλληλα για ειδικούς και ιδιάζοντες λόγους για την ανάληψη φροντίδας μέχρι 2 ατόμων.