Κανονισμοί

10.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι θα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού και χωρίς βλάβη ή επηρεασμό της γενικότητας της διάταξης αυτής, μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Την υγειονομική κατάσταση και διάρθρωση Στέγης,

(β) τα απαιτούμενα προσόντα του προσωπικού Στέγης,

(γ) την αναλογία του αριθμού του προσωπικού Στέγης προς τον αριθμό των ενοίκων οι οποίοι μπορούν να στεγαστούν σ’ αυτή,

(δ) την απαιτούμενη επίπλωση και τον απαιτούμενο εξοπλισμό Στέγης,

(ε) την αναλογία χώρου στη Στέγη για κάθε ένοικο και το επίπεδο των υπηρεσιών και διευκολύνσεων που πρέπει να παρέχονται στους ενοίκους Στέγης,

(στ) τα έντυπα για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του Νόμου αυτού,

(ζ) κάθε θέμα το οποίο μπορεί ή πρέπει να καθοριστεί,

(η) την επιβολή ποινής φυλάκισης που δε θα υπερβαίνει τους έξι μήνες ή χρηματικής ποινής που δε θα υπερβαίνει τις .450 ή και των δύο αυτών ποινών για οποιαδήποτε παράβαση των Κανονισμών,

(θ) τον αριθμό, τα προσόντα και τα καθήκοντα των μελών του Συμβουλευτικού Σώματος,

(ι) τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα άτομο για να είναι κατάλληλο να εγγραφεί ως Φροντιστής.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται σύμφωνα με το εδάφιο (1) κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά την πάροδο εξήντα ημερών από την κατάθεση αυτή η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει ή δεν ακυρώσει τους Κανονισμούς αυτούς στο σύνολο τους ή μερικώς, τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ισχύουν από την ημερομηνία της δημοσίευσης αυτής. Σε περίπτωση τροποποίησης τους από την Βουλή των Αντιπροσώπων στο σύνολο τους ή μερικώς, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως έχουν τροποποιηθεί από τη Βουλή και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσης αυτής.