Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Επενδύσεις) Νόμος του 1991.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

“νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου” σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου το οποίο καθορίζεται στον Πίνακα.

Επένδυση χρημάτων νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου

3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, τα χρήματα κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου τα οποία δεν απαιτούνται αμέσως για τη λειτουργία ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του επενδύονται κατά τέτοιο τρόπο, όπως θα εγκρίνει ο Υπουργός Οικονομικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ

1. Αρχή Βιομηχανικής Καταρτίσεως Κύπρου

2. Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

3. Κεντρικό Σφαγείο

4. Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

5. Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

6. Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

7. Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων

8. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου

9. Αρχή Λιμένων Κύπρου

10. Ταμείο Δημόσιων Δανείων

11. Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

12. Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου

13. Αρχή Κρατικών Εκθέσεων

14. Κεντρικός Φορέας Νεολαίας

15. Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου

16. Πανεπιστήμιο Κύπρου

17. Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών

18. Συμβούλια Υδατοπρομήθειας.