Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Επενδύσεις) Νόμος του 1991.