Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

“νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου” σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου το οποίο καθορίζεται στον Πίνακα.