Επένδυση χρημάτων νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου

3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, τα χρήματα κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου τα οποία δεν απαιτούνται αμέσως για τη λειτουργία ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του επενδύονται κατά τέτοιο τρόπο, όπως θα εγκρίνει ο Υπουργός Οικονομικών.