Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Προσωρινής Αναστολής της Εκτελέσεως Ωρισμένων Διαταγμάτων Εξώσεως Νόμος του 1985.

Ερμηνεία

2.-(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“περίοδος αναστολής” σημαίνει την περίοδον ήτις άρχεται την 15ην Ιανουαρίου, 1985 και λήγει την 31ην Μαρτίου, 1985.

(2) Όροι μη ειδικώς οριζόμενοι εν τω παρόντι Νόμω κέκτηνται, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου, την του περί Ενοικιοστασίου Νόμου αντιστοίχως αποδιδομένην αυτοίς έννοιαν.

Προσωρινή αναστολή εκτελέσεως ωρισμένων εκδοθέντων και μη εισέτι εκτελεσθέντων διαταγμάτων εξώσεως

3. Παρά τας διατάξεις του περί Ενοικιοστασίου και οιουδήποτε ετέρου Νόμου, διαρκούσης της περιόδου αναστολής, ουδέν διάταγμα εξώσεως εκδοθέν υπό Δικαστηρίου προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου και μη εισέτι εκτελεσθέν προ της ιδίας ημερομηνίας εναντίον ενοικιαστού εν σχέσει προς ακίνητον επί τω λόγω ότι ο ενοικιαστής ούτος δεν κατέβαλε ενοίκια διά τους μήνας Ιούνιον, Ιούλιον, Αύγουστον και Σεπτέμβριον του 1974, εκτελείται.