Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Προσωρινής Αναστολής της Εκτελέσεως Ωρισμένων Διαταγμάτων Εξώσεως Νόμος του 1985.