Ερμηνεία

2.-(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“περίοδος αναστολής” σημαίνει την περίοδον ήτις άρχεται την 15ην Ιανουαρίου, 1985 και λήγει την 31ην Μαρτίου, 1985.

(2) Όροι μη ειδικώς οριζόμενοι εν τω παρόντι Νόμω κέκτηνται, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου, την του περί Ενοικιοστασίου Νόμου αντιστοίχως αποδιδομένην αυτοίς έννοιαν.