Προσωρινή αναστολή εκτελέσεως ωρισμένων εκδοθέντων και μη εισέτι εκτελεσθέντων διαταγμάτων εξώσεως

3. Παρά τας διατάξεις του περί Ενοικιοστασίου και οιουδήποτε ετέρου Νόμου, διαρκούσης της περιόδου αναστολής, ουδέν διάταγμα εξώσεως εκδοθέν υπό Δικαστηρίου προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου και μη εισέτι εκτελεσθέν προ της ιδίας ημερομηνίας εναντίον ενοικιαστού εν σχέσει προς ακίνητον επί τω λόγω ότι ο ενοικιαστής ούτος δεν κατέβαλε ενοίκια διά τους μήνας Ιούνιον, Ιούλιον, Αύγουστον και Σεπτέμβριον του 1974, εκτελείται.