Προοίμιο

Επειδή διά του περί Ασκήσεως Ωρισμένων Δημοσιονομικών Εξουσιών της Βουλής Νόμου του 1985 απαιτείται όπως ωρισμέναι κατηγορίαι συμφωνιών αφορώσαι εις σύναψιν δανείων κυρούνται διά νόμου, και

Επειδή ο Υπουργός Οικονομικών διά και εκ μέρους της Κυβερνή σεως της Κυπριακής Δημοκρατίας προήλθεν εις συμφωνίαν μετά της Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης Λτδ. διά την υπό της τελευταίας δανειοδότησιν, τη   εγγυήσει του Υπουργού Οικονομικών, των πατατοπαραγωγών μέσω των Τοπικών Συνεργατικών Ιδρυμάτων διά την αγοράν πατατοσπόρου, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, πετρελαιο ειδών και άλλων χρειωδών ως και διά την αντιμετώπισιν των οικογενειακών αναγκών των πατατοπαραγωγών, και

Επειδή το Υπουργικόν Συμβούλιον διά της υπ' αρ. 26.357 και ημερομηνίαν 10ην Οκτωβρίου, 1985 Αποφάσεώς του ενέκρινε όπως:

(α) το ποσόν του δανείου διά την προμήθειαν πατατοσπόρου, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, πετρελαιοειδών και άλλων χρειωδών αυξηθή  από  τέσσαρα εκατομμύρια λίρας εις πέντε εκατομμύρια λίρας,

(β) η αποπληρωμή του εν λόγω δανείου γίνει εις τέσσαρα έτη αντί εις έν όπως είχεν αρχικώς αποφασισθή, και

(γ) το επιτόκιον να μειωθή εις 5 1/2% αντί του σύνηθες εξ 9%, και

Επειδή το Υπουργικόν Συμβούλιον εξουσιοδότησε περαιτέρω τον Υπουργόν Οικονομικών να τροποποιήση την σχετικήν συμφωνίαν ήτις  υπεγράφη μεταξύ  αυτού και  της  Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης Λτδ., καθώς επίσης και την υπ' αυτού δοθείσαν εγγύησιν διά να συνάδουν αύται μετά της ως άνω Αποφάσεως.

Διά ταύτα η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Χρηματοδοτήσεως και Εγγυήσεως της Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης Λτδ. (Κυρω τικός) Νόμος του 1985.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω-

«ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ.» σημαίνει την Συνεργατικήν Κεντρικήν Τράπεζαν Λτδ.

«συμφωνία» σημαίνει την υπό του Υπουργού Οικονομικών υπογραφείσαν συμφωνίαν μεταξύ αυτού, ενεργούντος διά και εκ μέρους της Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης Λτδ., διά την υπό της τελευ ταίας δανειοδότησιν, τη εγγυήσει του Υπουργού Οικονομικών—

(α) των πατατοπαραγωγών μέσω των Τοπικών Συνεργατικών Ιδρυμάτων διά την αγοράν πατατοσπόρου, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, πετρελαιοειδών και άλλων χρειωδών ως αύτη ετροποποιήθη διά της υπ' αρ. 26.357 και ημερομηνίαν 10ην Οκτωβρίου, 1985 Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου διά ποσόν μέχρι πέντε εκατομμυρίων λιρών, και

(β) των πατατοπαραγωγών μέσω των Τοπικών Συνεργατικών Ιδρυμάτων διά ποσού ύψους μέχρις ενός εκατομμυρίου λιρών διά την αντιμετώπισιν των οικογενειακών αναγκών των.

Κύρωσις της συμφωνίας

3. Η συμφωνία διά του παρόντος Νόμου κυρούται.