Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω-

«ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ.» σημαίνει την Συνεργατικήν Κεντρικήν Τράπεζαν Λτδ.

«συμφωνία» σημαίνει την υπό του Υπουργού Οικονομικών υπογραφείσαν συμφωνίαν μεταξύ αυτού, ενεργούντος διά και εκ μέρους της Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης Λτδ., διά την υπό της τελευ ταίας δανειοδότησιν, τη εγγυήσει του Υπουργού Οικονομικών—

(α) των πατατοπαραγωγών μέσω των Τοπικών Συνεργατικών Ιδρυμάτων διά την αγοράν πατατοσπόρου, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, πετρελαιοειδών και άλλων χρειωδών ως αύτη ετροποποιήθη διά της υπ' αρ. 26.357 και ημερομηνίαν 10ην Οκτωβρίου, 1985 Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου διά ποσόν μέχρι πέντε εκατομμυρίων λιρών, και

(β) των πατατοπαραγωγών μέσω των Τοπικών Συνεργατικών Ιδρυμάτων διά ποσού ύψους μέχρις ενός εκατομμυρίου λιρών διά την αντιμετώπισιν των οικογενειακών αναγκών των.