Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Χρηματοδοτήσεως και Εγγυήσεως της Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης Λτδ. (Κυρω τικός) Νόμος του 1985.