Κύρωσις της συμφωνίας

3. Η συμφωνία διά του παρόντος Νόμου κυρούται.