Προοίμιο

Επειδή λόγω των επικρατουσών συνθηκών καθίσταται δύσκολος η απρόσκοπτος εκλογή και ο διορισμός ωρισμένων οργάνων τοπικής διοικήσεως

Και επειδή η συνέχισις της ασκήσεως των υπό των οργάνων τούτων ασκουμένων εξουσιών και καθηκόντων καθίσταται απαραίτητος.

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμος του 1967.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη αντίθετος έννοια-

“θητεία” σημαίνει την υπό του οικείου νόμου προβλεπομένην θητείαν εκάστου οργάνου τοπικής διοικήσεως

“οικείος νόμος” σημαίνει τον περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμον, τον περί Χωριτικών Αρχών Νόμον και τον περί Αγροφυλάκων Νόμον

“όργανον τοπικής διοικήσεως” σημαίνει αιρετόν μέλος συμβουλίου βελτιώσεως εκλεγέν επί τη βάσει των διατάξεων του περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, μέλος χωριτικής αρχής διορισθέν επί τη βάσει των διατάξεων του περί Χωριτικών Αρχών Νόμου ή αγροφύλακα διορισθέντα επί τη βάσει των διατάξεων του περί Αγροφυλάκων Νόμου.

Παράτασις θητείας

3. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του οικείου νόμου, η θητεία εκάστου οργάνου τοπικής διοικήσεως παρατείνεται διά περίοδον δύο ετών από της λήξεως ταύτης εκτός εάν εν τω μεταξύ ήθελε λάβει χώραν νέος διορισμός ή εκλογή επί τη βάσει του οικείου νόμου ως θα ήτο η περίπτωσις.