Παράτασις θητείας

3. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του οικείου νόμου, η θητεία εκάστου οργάνου τοπικής διοικήσεως παρατείνεται διά περίοδον δύο ετών από της λήξεως ταύτης εκτός εάν εν τω μεταξύ ήθελε λάβει χώραν νέος διορισμός ή εκλογή επί τη βάσει του οικείου νόμου ως θα ήτο η περίπτωσις.