Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη αντίθετος έννοια-

“θητεία” σημαίνει την υπό του οικείου νόμου προβλεπομένην θητείαν εκάστου οργάνου τοπικής διοικήσεως

“οικείος νόμος” σημαίνει τον περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμον, τον περί Χωριτικών Αρχών Νόμον και τον περί Αγροφυλάκων Νόμον

“όργανον τοπικής διοικήσεως” σημαίνει αιρετόν μέλος συμβουλίου βελτιώσεως εκλεγέν επί τη βάσει των διατάξεων του περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, μέλος χωριτικής αρχής διορισθέν επί τη βάσει των διατάξεων του περί Χωριτικών Αρχών Νόμου ή αγροφύλακα διορισθέντα επί τη βάσει των διατάξεων του περί Αγροφυλάκων Νόμου.