Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Οργάνων Τοπικής Διοικήσεως (Παράτασις της Θητείας) Νόμος του 1967.