Προοίμιο

Επειδή λόγω των επικρατουσών συνθηκών καθίσταται δύσκολος η απρόσκοπτος εκλογή και ο διορισμός ωρισμένων οργάνων τοπικής διοικήσεως

Και επειδή η συνέχισις της ασκήσεως των υπό των οργάνων τούτων ασκουμένων εξουσιών και καθηκόντων καθίσταται απαραίτητος.