ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί του Πολίτου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμοι του 1967 μέχρι (Αρ. 2) του 1999 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί του Πολίτου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμοι του 1967 μέχρι (Αρ. 2) του 1999.

Ερμηνεία

2.-(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“αλλοδαπός” σημαίνει πρόσωπον το οποίον δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας

“ανήλικος” σημαίνει πρόσωπον το οποίον δεν συνεπλήρωσε την ηλικίαν των δεκαοχτώ ετών

“καθωρισμένος” σημαίνει τον καθωρισμένον διά Κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει του παρόντος Νόμου

“ξένη χώρα” σημαίνει χώραν άλλην της Δημοκρατίας

“Παράρτημα Δ” σημαίνει το Παράρτημα Δ της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως

“πολιτογραφηθέν πρόσωπον” σημαίνει πρόσωπον το οποίον κατέστη πολίτης της Δημοκρατίας δυνάμει πιστοποιητικού πολιτογραφήσεως το οποίον εχορηγήθη αυτώ δυνάμει του παρόντος Νόμου ή εν τω οποίω περιελήφθη το όνομα αυτού

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εσωτερικών.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 9, πάσα αναφορά εις τέκνον εν τω παρόντι Νόμω θα ερμηνεύηται ως αναφορά εις νόμιμον τέκνον, οι δε όροι “γονέας”, “ανιών” και “κατιών” θα ερμηνεύωνται αναλόγως.

(3) Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, πρόσωπον γεννηθέν επί νηολογημένου πλοίου ή εγγεγραμμένου αεροσκάφους, ή επί μη νηολογημένου πλοίου ή μη εγεγραμμένου αεροσκάφους της Κυβερνήσεως οιασδήποτε χώρας, θεωρείται ως γεννηθέν εν τω τόπω όπου ενηολογήθη το πλοίον ή ενεγράφη το αεροσκάφος ή, αναλόγως της περιπτώσεως, εν τη εν λόγω χώρα.

(4) Για σκοπούς του παρόντος Νόμου, πρόσωπο είναι ενήλικο αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαοχτώ ετών, και πλήρους ικανότητας αν δεν πάσχει από ψυχική διαταραχή του είδους και βαθμού που τον καθιστά ανίκανο να διαχειριστεί τις υποθέσεις του.

(5) Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, πρόσωπον τι θεωρείται ως μη συμπληρώσαν δεδομένην ηλικίαν μέχρι της ενάρξεως της σχετικής επετείου της ημέρας της γεννήσεως του.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΠΟΚΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ
Πολίται της Δημοκρατίας

3. Πολίται της Δημοκρατίας είναι τα πρόσωπα τα οποία, κατά την ημερομηνίαν της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, απέκτησαν ή δικαιούνται να αποκτήσωσι την ιδιότητα του πολίτου της Δημοκρατίας δυνάμει των διατάξεων του Παραρτήματος Δ ή τα οποία μετά την ρηθείσαν ημερομηνίαν αποκτώσι την τοιαύτην ιδιότητα του πολίτου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Ιδιότητα του πολίτη δυνάμει γέννησης ή καταγωγής

4.-(1) Πρόσωπο που γεννήθηκε στην Κύπρο κατά ή μετά τη 16η Αυγούστου 1960, είναι πολίτης της Δημοκρατίας αν κατά το χρόνο της γέννησης του οποιοσδήποτε από τους γονείς του ήταν πολίτης της Δημοκρατίας ή σε περίπτωση που κατά το χρόνο της γέννησης του δε ζούσαν οι γονείς του, οποιοσδήποτε από αυτούς, θα εδικαιούτο, αν δεν είχε αποβιώσει, να καταστεί πολίτης της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι οι διατάξεις του εδαφίου αυτού δεν εφαρμόζονται, εκτός αν το Υπουργικό Συμβούλιο διαφορετικά ήθελε διατάξει, σε περιπτώσεις όπου η είσοδος ή παραμονή στην Κύπρο οποιουδήποτε των γονέων του εν λόγω προσώπου ήταν παράνομη.

(2) Πρόσωπο που γεννήθηκε κατά ή μετά τη 16η Αυγούστου 1960 σε οποιαδήποτε ξένη χώρα είναι πολίτης της Δημοκρατίας αν κατά το χρόνο της γέννησής του οποιοσδήποτε από τους γονείς του ήταν πολίτης της Δημοκρατίας ή σε περίπτωση που οι γονείς του δε ζούσαν, κατά το χρόνο της γέννησής του, οποιοσδήποτε από αυτούς θα εδικαιούτο, αν δεν είχε αποβιώσει, να καταστεί πολίτης της Δημοκρατίας είτε δυνάμει του Παραρτήματος Δ είτε δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση προσώπου μόνιμου κάτοικου εξωτερικού, εκτός εάν η γέννησή του εγγραφεί κατά τον καθορισμένο τρόπο.

(3) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις προσώπου, που γεννήθηκε είτε στην Κύπρο είτε σε οποιαδήποτε ξένη χώρα, κατά την περίοδο μεταξύ της 16ης Αυγούστου 1960 και της 11ης Ιουνίου 1999, αν το πρόσωπο αυτό θα αποκτούσε την ιδιότητα του πολίτη λόγω του ότι, κατά το χρόνο της γέννησής του, η μητέρα του ήταν ή δικαιούτο να καταστεί πολίτης της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, αν το εν λόγω πρόσωπο είναι ενήλικο και πλήρους ικανότητας και υποβάλει αίτηση στον Υπουργό, κατά τον καθορισμένο τρόπο, για να εγγραφεί ως πολίτης της Δημοκρατίας, εγγράφεται και καθίσταται πολίτης της Δημοκρατίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, αν το εν λόγω πρόσωπο είναι ανήλικο, την αίτηση για να εγγραφεί ως πολίτης της Δημοκρατίας δύναται να υποβάλει ο πατέρας ή η μητέρα αυτού:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται, εκτός αν το Υπουργικό Συμβούλιο διαφορετικά ήθελε διατάξει, στις περιπτώσεις όπου η είσοδος ή παραμονή στην Κύπρο οποιουδήποτε των γονέων του εν λόγω προσώπου ήταν παράνομη.

(4) Πρόσωπο που γεννήθηκε κατά ή μετά τη 16η Αυγούστου 1960 και κατάγεται από πρόσωπο το οποίο-

(α) Κατέστη Βρεττανός υπήκοος με βάση τα περί Προσαρτήσεως της Κύπρου Διατάγματα εν Συμβουλίω του 1914 μέχρι 1943 ή

(β) γεννήθηκε στην Κύπρο μεταξύ της 5ης Νοεμβρίου 1914 και της 16ης Αυγούστου 1960, καθ’ ον χρόνον οι γονείς του διέμεναν συνήθως στην Κύπρο, δικαιούται εφόσον είναι ενήλικας και πλήρους ικανότητας και υποβάλει αίτηση στον Υπουργό κατά τον καθορισμένο τρόπο και αφού δώσει επίσημη διαβεβαίωση πίστης στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τον τύπο που εκτίθεται στον Πρώτο Πίνακα, να εγγραφεί ως πολίτης της Δημοκρατίας.

Ιδιότης του πολίτου δυνάμει εγγραφής

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών ή χώρας τινός της Κοινοπολιτείας, ων πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής, ενήλικον και πλήρους ικανότητος, δικαιούται, όταν υποβάλη αίτησιν επί τούτω εις τον Υπουργόν κατά τον καθωρισμένον τρόπον και όταν δώση επίσημον διαβεβαίωσιν πίστεως εις την Δημοκρατίαν εν τω τύπω ο οποίος καθορίζεται εν τω Πρώτω Πίνακι, να εγγραφή ως πολίτης της Δημοκρατίας εάν το πρόσωπον τούτο ικανοποιή τον Υπουργόν ότι-

(α) διαμένει συνήθως εν Κύπρω και διέμενεν εν αυτή καθ’ όλον το χρονικόν διάστημα δώδεκα μηνών, ή τοιούτο βραχύτερον χρονικόν διάστημα οίον ο Υπουργός δυνατόν να αποδεχθή υπό τας ειδικάς συνθήκας οιασδήποτε συγκεκριμένης περιπτώσεως, αμέσως προ της ημερομηνίας της αιτήσεως του, ή διατελεί εν τη δημοσία υπηρεσία της Δημοκρατίας και

(β) είναι καλού χαρακτήρος και

(γ) προτίθεται όπως εξακολουθήση να διαμένη εν τη Δημοκρατία ή, αναλόγως της περιπτώσεως, όπως διατελή εν τη δημοσία υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου-

“πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής” σημαίνει πρόσωπον γεννηθέν εν Κύπρω καθ’ ον χρόνον οι γονείς του διέμενον συνήθως εν Κύπρω, περιλαμβάνει δε παν πρόσωπον καταγόμενον εκ τοιούτου προσώπου

“Χώρα της Κοινοπολιτείας” σημαίνει πάσαν χώραν, πλην της Δημοκρατίας, η οποία κατά την ημερομηνίαν της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι μέλος της Βρεττανικής Κοινοπολιτείας, περιλαμβάνει δε την Δημοκρατίαν της Ιρλανδίας και οιανδήποτε άλλην χώραν κηρυχθείσαν διά Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου ως χώραν της Κοινοπολιτείας διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), ο Υπουργός μπορεί, όταν υποβληθεί αίτηση κατά τον καθορισμένο τρόπο και δοθεί διαβεβαίωση πίστεως στη Δημοκρατία στον τύπο ο οποίος καθορίζεται στον Πρώτο Πίνακα, να μεριμνήσει για την εγγραφή ως πολίτη της Δημοκρατίας, οιουδήποτε προσώπου, που είναι ενήλικο και πλήρους ικανότητας και που ικανοποιεί τον Υπουργό ότι-

(α) Είναι ο/η σύζυγος ή ο χήρος ή η χήρα πολίτη της Δημοκρατίας ή, ήταν ο/η σύζυγος προσώπου το οποίο, αν δεν είχε αποβιώσει, θα είχε καταστεί ή θα είχε δικαίωμα να καταστεί πολίτης της Δημοκρατίας·

(β) διαμένει με το/τη σύζυγο του στην Κύπρο για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριών χρόνων·

(γ) είναι καλού χαρακτήρα· και

(δ) προτίθεται να εξακολουθήσει να διαμένει στη Δημοκρατία ή, ανάλογα με την περίπτωση, να διατελεί στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας ή στην εκπαιδευτική υπηρεσία της Δημοκρατίας ή στην Αστυνομική Δύναμη της Δημοκρατίας και μετά την εγγραφή του ως πολίτη της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι ο Υπουργός μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες οποιασδήποτε συγκεκριμένης περίπτωσης, να μεριμνήσει για τη συντέλεση της εγγραφής δυνάμει του παρόντος εδαφίου, έστω και αν ο/η σύζυγος είχε διαμείνει με τη/το σύζυγο του/της στην Κύπρο για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών χρόνων, αλλά όχι μικρότερο των δύο χρόνων. Στις περιπτώσεις προσώπων που μένουν μόνιμα ή προσωρινά στο εξωτερικό, η διαμονή με το/τη σύζυγο σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι λιγότερη από τρία χρόνια:

Νοείται περαιτέρω ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ο αλλοδαπός εισέρχεται ή παραμένει παράνομα στη Δημοκρατία.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «διαμένει με το/τη σύζυγο της/ του στην Κύπρο» σημαίνει διαμονή του ζεύγους στην Κύπρο τουλάχιστο για έξι μήνες κάθε χρόνο και, εν πάση περιπτώσει, η συνολική διαμονή του ζεύγους στην Κύπρο κατά την περίοδο των τελευταίων τριών χρόνων, αμέσως πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, να μην είναι λιγότερη από δύο χρόνια.

(3) Ο Υπουργός δύναται να μεριμνήση όπως το ανήλικο τέκνον οιουδήποτε πολίτου της Δημοκρατίας εγγραφή ως πολίτης της Δημοκρατίας κατόπιν αιτήσεως υποβληθείσης κατά τον καθωρισμένον τρόπον υπό γονέως ή κηδεμόνος του τέκνου.

(4) Πρόσωπον το οποίον απεκήρυξε την ιδιότητα του πολίτου της Δημοκρατίας ή απεστερήθη αυτής δεν δικαιούται να εγγραφή ως πολίτης της Δημοκρατίας δυνάμει του παρόντος άρθρου, δύναται όμως να εγγραφή ούτω τη εγκρίσει του Υπουργού.

(5) Πρόσωπον εγγραφέν δυνάμει του παρόντος άρθρου καθίσταται πολίτης της Δημοκρατίας δυνάμει εγγραφής από της ημερομηνίας κατά την οποίαν εγγράφεται.

Ιδιότης του πολίτου δυνάμει πολιτογραφήσεως

6. Ο Υπουργός δύναται, εάν υποβληθή αυτώ αίτησις επί τούτω κατά τον καθωρισμένον τρόπον υφ’ οιουδήποτε αλλοδαπού ενήλικος και πλήρους ικανότητος ο οποίος ικανοποιεί τον Υπουργόν ότι κατέχει τα προσόντα προς πολιτογράφησιν δυνάμει των διατάξεων του Δευτέρου Πίνακος, να χορηγήση εις αυτόν πιστοποιητικόν πολιτογραφήσεως( και το πρόσωπον εις το οποίον χορηγείται το πιστοποιητικόν καθίσταται, άμα ως δώση επίσημον διαβεβαίωσιν πίστεως εις την Δημοκρατίαν εν τω τύπω ο οποίος καθορίζεται εν τω Πρώτω Πίνακι, πολίτης της Δημοκρατίας δυνάμει πολιτογραφήσεως από της ημερομηνίας κατά την οποίαν χορηγείται το πιστοποιητικόν:

Νοείται ότι, τη αιτήσει του Υπουργού εν οιαδήποτε συγκεκριμένη περιπτώσει ή κατηγορία περιπτώσεων, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να αποφασίση όπως μη δοθή πιστοποιητικόν πολιτογραφήσεως δυνάμει του παρόντος άρθρου εκτός εάν ο αιτητής αποκηρύξη την ιδιότητα του πολίτου οιασδήποτε άλλης χώρας την οποίαν ούτος δυνατόν να έχη( εν τοιαύτη δε περιπτώσει, ο επί τη χορηγήσει αυτώ πιστοποιητικού πολιτογραφήσεως δυνάμει του παρόντος άρθρου ο αιτητής αποκηρύττει, κατά τοιούτον τρόπον οίος δυνατόν να καθορισθή, την ιδιότητα του πολίτου οιασδήποτε άλλης χώρας την οποίαν έχει.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΠΟΚΗΡΥΞΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ
Αποκήρυξις της ιδιότητος του πολίτου

7.-(1) Εάν οιοσδήποτε πολίτης της Δημοκρατίας ο οποίος είναι ενήλιξ και πλήρους ικανότητος και ο οποίος έχει επίσης την ιθαγένειαν οιασδήποτε ξένης χώρας δώση βεβαίωσιν αποκηρύξεως της ιδιότητος του πολίτου της Δημοκρατίας κατά τον καθωρισμένον τρόπον, ο Υπουργός μεριμνά όπως η βεβαίωσις εγγραφή και άμα τη τοιαύτη εγγραφή το πρόσωπον τούτο παύει να είναι πολίτης της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται να αναστείλη την εγγραφήν οιασδήποτε τοιαύτης βεβαιώσεως εάν αύτη γίνεται διαρκούντος οιουδήποτε πολέμου τον οποίον η Δημοκρατία δυνατόν να διεξάγη ή οσάκις ο Υπουργός είναι της γνώμης ότι αύτη γίνεται επί σκοπώ αποφυγής οιασδήποτε υποχρεώσεως στρατιωτικής θητείας την οποίαν ο βεβαιών υπέχει ή οιασδήποτε ποινικής διώξεως δι’ αδίκημα τιμωρούμενον διά φυλακίσεως εις ην ο βεβαιών θα υπέκειτο.

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου πάσα γυνή ήτις έχει νυμφευθή θεωρείται ενήλιξ.

Αποστέρησις της ιδιότητος του πολίτου

8.-(1) Πολίτης της Δημοκρατίας όστις είναι πολίτης δυνάμει εγγραφής ή είναι πολιτογραφηθέν πρόσωπον παύει να είναι πολίτης της Δημοκρατίας εάν αποστερηθή της τοιαύτης ιδιότητος του πολίτου διά Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου εκδοθέντος δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά Διατάγματος να αποστερήση οιονδήποτε τοιούτον πολίτην της ιδιότητος του πολίτου εάν ικανοποιηθή ότι η εγγραφή ή το πιστοποιητικόν πολιτογραφήσεως  απεκτήθη διά δόλου, ψευδούς παραστάσεως ή αποκρύψεως οιουδήποτε ουσιώδους γεγονότος.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά Διατάγματος να αποστερήση οιονδήποτε πολίτην της Δημοκρατίας ο οποίος είναι πολιτογραφηθέν πρόσωπον της τοιαύτης ιδιότητος του πολίτου εάν ικανοποιηθή ότι ο εν λόγω πολίτης-

(α) δι’ έργων ή λόγων επέδειξεν έλλειψιν νομιμοφροσύνης ή δυσμένειαν προς την Δημοκρατίαν ή

(β) καθ’ οιονδήποτε πόλεμον διεξαγόμενον υπό της Δημοκρατίας παρανόμως επεδόθη εις συναλλαγήν ή επεκοινώνησε μετά του εχθρού ή επεδόθη εις την διεξαγωγήν ή συμμετέσχεν οιασδήποτε επιχειρήσεως η οποία εν γνώσει του διεξήγετο κατά τοιούτον τρόπον ώστε να βοηθήση εχθρόν κατά τον πόλεμον τούτον ή

(γ) εντός πέντε ετών από της πολιτογραφήσεως του κατεδικάσθη εν οιαδήποτε χώρα εις φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημα ουχί μικρότερον των δώδεκα μηνών.

(4) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά Διατάγματος να αποστερήση οιονδήποτε πολίτην της Δημοκρατίας όστις είναι πολιτογραφηθέν πρόσωπον της τοιαύτης ιδιότητος του ως πολίτου εάν ικανοποιηθή ότι το εν λόγω πρόσωπον διέμενε συνήθως εν ξέναις χώραις διά συνεχές χρονικόν διάστημα επτά ετών και κατά την διάρκειαν του εν λόγω διαστήματος ούτε-

(α) διετέλεσε καθ’ οιονδήποτε χρόνον εν τη υπηρεσία της Δημοκρατίας ή διεθνούς τινος οργανισμού του οποίου η Δημοκρατία είναι μέλος ούτε

(β) ενέγραφεν ετησίως κατά τον καθωρισμένον τρόπον παρά Προξενείω τινί της Δημοκρατίας την πρόθεσιν του όπως διατηρήση την ιδιότητα του ως πολίτου της Δημοκρατίας.

(5) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δεν αποστερεί πρόσωπον τι της ιδιότητος του ως πολίτου δυνάμει του παρόντος άρθρου εκτός εάν ικανοποιηθή ότι δεν συντελεί εις το δημόσιον συμφέρον όπως το εν λόγω πρόσωπον εξακολουθήση να είναι πολίτης της Δημοκρατίας.

(6) Προτού εκδώση Διάταγμα δυνάμει του παρόντος άρθρου, το Υπουργικόν Συμβούλιον δίδει εις το πρόσωπον κατά του οποίου σκοπείται να εκδοθή το Διάταγμα έγγραφον ειδοποίησιν πληροφορούσαν αυτό περί του λόγου βάσει του οποίου τούτο σκοπείται να εκδοθή, εάν δε το Διάταγμα σκοπήται να εκδοθή βάσει οιωνδήποτε των εν τοις εδαφίοις (2) και (3) καθοριζομένων λόγων, περί του δικαιώματος του όπως αιτήσηται την διεξαγωγήν ερεύνης δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(7) Εάν το Διάταγμα σκοπήται να εκδοθή βάσει οιωνδήποτε των εν τοις εδαφίοις (2) και (3) καθοριζομένων λόγων και το εν λόγω πρόσωπον αιτήται την διεξαγωγήν ερεύνης κατά τον καθωρισμένον τρόπον, το Υπουργικόν Συμβούλιον παραπέμπει, εν οιαδήποτε δε άλλη περιπτώσει το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να παραπέμψη, την υπόθεσιν εις Επιτροπήν Ερεύνης αποτελουμένην εκ Προέδρου, όντος προσώπου κεκτημένου δικαστικήν πείραν, διοριζομένου υπό του Υπουργικού Συμβουλίου και τοιούτων άλλων μελών διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου ως το Συμβούλιον θεωρεί πρέπον.

ΜΕΡΟΣ IV ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Νομιμοποιηθέντα και υιοθετηθέντα τέκνα

9.-(1) Εξώγαμον τέκνον νομιμοποιηθέν συμφώνως προς το αφορών εις αυτό δίκαιον της προσωπικής νομικής καταστάσεως τυγχάνει, από της ημερομηνίας της τοιαύτης νομιμοποιήσεως ή από της ημερομηνίας της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, οιαδήποτε των ημερομηνιών τούτων θα ήτο η μεταγενεστέρα, μεταχειρίσεως διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως εάν είχε γεννηθή ως νόμιμον τέκνον.

(2) Ανήλικο τέκνο υιοθετηθέν συμφώνως προς το αφορών εις αυτό δίκαιον της προσωπικής νομικής καταστάσεως τυγχάνει διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, από της ημερομηνίας της τοιαύτης υιοθετήσεως ή από της ημερομηνίας της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, οιαδήποτε των ημερομηνιών τούτων θα ήτο η μεταγενεστέρα, μεταχειρίσεως ως εάν ήτο νόμιμον τέκνον.

(3) Ενήλικο τέκνο υιοθετηθέν από πολίτη της Δημοκρατίας δεν αποκτά με την υιοθεσία την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας. Το εν λόγω υιοθετηθέν τέκνο δύναται να αποκτήσει την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας με πολιτογράφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6.

Πιστοποιητικόν ιδιότητος του πολίτου εν περιπτώσει αμφιβολίας

10. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, εις ας περιπτώσεις θεωρεί τούτο πρέπον, κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε προσώπου ως προς την ιδιότητα του οποίου ως πολίτου της Δημοκρατίας υφίσταται αμφιβολία, είτε επί θέματος εγειρομένου εκ πραγματικών γεγονότων είτε επί νομικού θέματος, να πιστοποιήση ότι το εν λόγω πρόσωπον είναι πολίτης της Δημοκρατίας( πιστοποιητικόν δε εκδοθέν δυνάμει του παρόντος άρθρου αποτελεί, εκτός εάν αποδειχθή ότι απεκτήθη διά δόλου, ψευδούς παραστάσεως ή αποκρύψεως οιουδήποτε ουσιώδους γεγονότος, οριστικήν απόδειξιν του ότι το εν λόγω πρόσωπον είχε την τοιαύτην ιδιότητα του πολίτου της Δημοκρατίας κατά την ημερομηνίαν του πιστοποιητικού άνευ όμως επηρεασμού οιασδήποτε αποδείξεως του ότι είχε την τοιαύτην ιδιότητα του πολίτου κατά προγενεστέραν τινά ημερομηνίαν.

Αδικήματα

11.-(1) Πας όστις, προς τον σκοπόν του να προκαλέση ο,τιδήποτε να επιτευχθή ή μη δυνάμει του παρόντος Νόμου, δίδει οιανδήποτε βεβαίωσιν εν γνώσει του ότι αύτη είναι ψευδής ως προς ουσιώδες τι στοιχείον αυτής ή όστις εκ βαρείας αμελείας δίδει οιανδήποτε βεβαίωσιν η οποία είναι ψευδής ως προς ουσιώδες τι στοιχείον αυτής είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης του, εις φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον το εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας (1000 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

(2) Πας όστις παραλείπει να συμμορφωθή προς οιανδήποτε απαίτησιν επιβαλλομένην αυτώ υπό Κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει του παρόντος Νόμου ως προς την επιστροφήν πιστοποιητικών πολιτογραφήσεως είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης του, εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας (500.

Κανονισμοί και Θεσμοί

12.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά Κανονισμών να προνοήση γενικώς μεν διά την πραγμάτωσιν των σκοπών του παρόντος Νόμου ειδικώς δε-

(α) διά τον καθορισμόν παντός τον οποίον δυνάμει του παρόντος Νόμου είναι επιδεκτικόν ή χρήζει καθορισμού

(β) διά την εγγραφήν παντός απαιτουμένου ή εξουσιοδοτημένου δυνάμει του παρόντος Νόμου όπως εγγραφή

(γ) διά την παροχήν βεβαιώσεως πίστεως εις την Δημοκρατίαν δυνάμει του παρόντος Νόμου, διά τον χρόνον εντός του οποίου η τοιαύτη επίσημος βεβαίωσις δέον να δοθή και διά την εγγραφήν της τοιαύτης επισήμου βεβαιώσεως

(δ) διά την επίδοσιν οιασδήποτε ειδοποιήσεως απαιτουμένης ή εξουσιοδοτημένης όπως δοθή εις οιονδήποτε πρόσωπον δυνάμει του παρόντος Νόμου

(ε) διά την ακύρωσιν της εγγραφής προσώπων αποστερηθέντων της ιδιότητος του πολίτου δυνάμει του παρόντος Νόμου και την ακύρωσιν και τροποποίησιν πιστοποιητικών πολιτογραφήσεως αφορώντων εις τοιαύτα πρόσωπα και διά την απαίτησιν επιστροφής τοιούτων πιστοποιητικών διά τους ανωτέρω σκοπούς

(στ) διά την εγγραφήν γεννήσεων και θανάτων προσώπων οιασδήποτε κατηγορίας ή τάξεως γεννομένων ή θνησκόντων εν ξένη τινί χώρα, υπό προξενικών λειτουργών ή άλλων λειτουργών εν τη υπηρεσία της Δημοκρατίας, ή, προκειμένου περί ξένης χώρας εν τη οποία η Δημοκρατία δεν διατηρεί, κατά καιρούς, διπλωματικούς ή προξενικούς αντιπροσώπους, υπό προσώπων υπηρετούντων εν τη διπλωματική, προξενική ή άλλη εξωτερική υπηρεσία οιασδήποτε χώρας η οποία, δυνάμει διευθετήσεως μετά της Δημοκρατίας ανέλαβε να αντιπροσωπεύη τα συμφέροντα της Δημοκρατίας εν τη εν λόγω χώρα, ή υπό προσώπου επί τούτω εξουσιοδοτημένου υπό του Υπουργού

(ζ) διά την επιβολήν και είσπραξιν τελών δι’ οιανδήποτε αίτησιν γενομένην δυνάμει του παρόντος Νόμου ή διά πάσαν εγγραφήν, ή πάσαν δήλωσιν, ή την χορήγησιν παντός πιστοποιητικού, ή την λήψιν πάσης επισήμου βεβαιώσεως, εξουσιοδοτημένων όπως γενώσι, χορηγηθώσιν ή ληφθώσιν υπό ή δυνάμει του παρόντος Νόμου, και διά την χορήγησιν κεκυρωμένου ή άλλου αντιγράφου πάσης ειδοποιήσεως, πιστοποιητικού, διατάγματος, δηλώσεως ή καταχωρήσεως, δοθέντων, χορηγηθέντων, εκδοθέντων ή γενομένων ως προανεφέρθη.

(2) Κανονισμοί γενόμενοι επί τη βάσει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

(3) Το Ανώτατον Δικαστήριον δύναται να εκδώση Θεσμούς διά την εν σχέσει προς παραπομπάς εις Επιτροπήν Ερεύνης δυνάμει του παρόντος Νόμου ακολουθητέαν δικονομίαν και διαδικασίαν, οι δε τοιούτοι Θεσμοί δύνανται ειδικώς να προνοώσι διά την χορήγησιν εις πάσαν τοιαύτην Επιτροπήν οιωνδήποτε εξουσιών, δικαιωμάτων ή προνομίων παντός δικαστηρίου και διά την εξουσιοδότησιν της ενασκήσεως των ούτω χορηγουμένων εξουσιών υφ’ ενός ή πλειόνων μελών της Επιτροπής.

Πρόσωπα τα οποία παρέλειψαν να εκτελέσωσι πράξιν ή υποβάλωσιν αίτησιν εντός της δυνάμει του Παραρτήματος Δ προθεσμίας..

13. Εάν οιονδήποτε πρόσωπον του οποίου η απόκτησις της ιδιότητος του πολίτου της Δημοκρατίας δυνάμει του Παραρτήματος Δ εξηρτάτο εκ της εκτελέσεως οιασδήποτε πράξεως ή της υποβολής οιασδήποτε αιτήσεως εντός προθεσμίας τινός δεν απέκτησε την τοιαύτην ιδιότητα του πολίτου λόγω αμελείας ή παραλείψεως να εκτελέση την απαιτουμένην πράξιν ή υποβάλη την απαιτουμένην αίτησιν και εάν το εν λόγω πρόσωπον εν περιπτώσει καθ’ ην δεν είχε σημειωθή η ρηθείσα παράλειψις θα ήτο πολίτης της Δημοκρατίας αμέσως προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, το πρόσωπον τούτο δικαιούται να καταστή πολίτης της Δημοκρατίας επί τη εκτελέσει της απαιτουμένης πράξεως ή τη υποβολή της απαιτουμένης αιτήσεως εντός δύο ετών από της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, ως εάν η δυνάμει των σχετικών διατάξεων του Παραρτήματος Δ τεθείσα προθεσμία δεν είχεν εκπνεύσει.

Κατάργησις του Νόμου 20 του 1962..

14. Ο περί Αποποιήσεως της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας Νόμος του 1962 διά του παρόντος καταργείται, άνευ επηρεασμού παντός γενομένου ή μη γενομένου βάσει των διατάξεων αυτού.

Ημερομηνία ενάρξεως ισχύος

15. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ημερομηνίαν ορισθησομένην διά γνωστοποιήσεως του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 5(1) και 2 και Άρθρον 6.)

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ

Εγώ, ..........................................................................................................................................................

επισήμως βεβαιώ πίστιν εις την Κυπριακήν Δημοκρατίαν και σεβασμόν προς τους νόμους αυτής.

 

_________________

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 6.)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΙΝ

1. Τηρουμένων των διατάξεων της αμέσως προηγουμένης παραγράφου, τα προς πολιτογράφησιν προσόντα αλλοδαπού αιτουμένου τοιαύτην πολιτογράφησιν είναι τα εξής:

(α) ότι είτε διέμενεν εν τη Δημοκρατία είτε διετέλεσεν εν τη δημοσία υπηρεσία της Δημοκρατίας, είτε εν μέρει το εν και εν μέρει το έτερον, καθ’ όλον το χρονικόν διάστημα των αμέσως προηγουμένων της ημερομηνίας της αιτήσεως του δώδεκα μηνών και

(β) ότι διαρκούντων των αμέσως προηγουμένων του ρηθέντος δωδεκαμήνου χρονικού διαστήματος επτά ετών είτε διέμενεν εν τη Δημοκρατία είτε διετέλεσεν εν τη δημοσία υπηρεσία της Δημοκρατίας, είτε εν μέρει το εν και εν μέρει το έτερον, διά χρονικά διαστήματα ανερχόμενα εν συνόλω εις ουχί ολιγώτερα των τεσσάρων ετών:

Νοείται ότι οι φοιτητές, επισκέπτες και αυτοεργοδοτούμενοι, καθώς και οι αθλητές, προπονητές, τεχνικοί αθλημάτων, οικιακοί βοηθοί, νοσοκόμοι και οι εργαζόμενοι σε Κύπριους ή ξένους εργοδότες ή σε υπεράκτιες εταιρείες, που διαμένουν στη Δημοκρατία αποκλειστικά με σκοπό την εργασία, όπως επίσης και οι σύζυγοι, τα τέκνα ή άλλα εξαρτώμενά τους πρόσωπα, πρέπει, κατά τη διάρκεια των αμέσως προηγουμένων τουλάχιστον επτά ετών να συγκεντρώνουν συνολική διαμονή στη Δημοκρατία τουλάχιστον επτά ετών, από την οποία το ένα έτος αμέσως πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους η διαμονή του να είναι συνεχής·

(γ) είναι καλού χαρακτήρος και

(δ) προτίθεται εν περιπτώσει χορηγήσεως πιστοποιητικού εις αυτόν-

(i) όπως διαμένη εν τη Δημοκρατία ή

(ii) όπως εισέλθη ή εξακολουθήση διατελών εν τη δημοσία υπηρεσία της Δημοκρατίας ή υπηρεσία υπό διεθνή οργανισμόν του οποίου η Δημοκρατία είναι μέλος ή υπηρεσία παρά τινι συνδέσμω, εταιρεία ή σώματι ιδρυθέντι εν τη Δημοκρατία.

2. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, εάν θεωρή τούτο πρέπον υπό τας ειδικάς περιστάσεις οιασδήποτε συγκεκριμένης περιπτώσεως-

(α) να επιτρέψη όπως συνεχές χρονικόν διάστημα δώδεκα μηνών το οποίον έληξεν ουχί πλέον των εξ μηνών προ της ημερομηνίας της αιτήσεως λογισθή, διά τους σκοπούς της υποπαραγράφου (α) της αμέσως προηγουμένης παραγράφου, ως εάν είχεν αμέσως προηγηθή της ρηθείσης ημερομηνίας

(β) να επιτρέψη, εις την περίπτωσιν προσώπου Κυπριακής καταγωγής, όπως διαμονή εν ξένη χώρα προ της 16ης Αυγούστου 1960 λογισθή, διά τους σκοπούς της υποπαραγράφου (β) της αμέσως προηγουμένης παραγράφου, ως εάν ήτο διαμονή εν τη Δημοκρατία( διά τους σκοπούς της παρούσης υποπαραγράφου, “πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής” έχει την υπό του εδαφίου (1) του άρθρου 5 αποδοθείσαν εις τον όρον τούτον έννοιαν

(γ) να επιτρέψη όπως διαμονή εν τη πρώην Αποικία της Κύπρου, ή υπηρεσία υπό την Κυβέρνησιν αυτής, προ της 16ης Αυγούστου 1960, λογισθή, διά τους σκοπούς της υποπαραγράφου (β) της αμέσως προηγουμένης παραγράφου, ως εάν ήτο διαμονή εν τη Δημοκρατία ή υπηρεσία υπ’ αυτήν

(δ) να επιτρέψη  όπως χρονικά διαστήματα διαμονής ή υπηρεσίας ενωρίτερον των οκτώ ετών προ της ημερομηνίας της αιτήσεως, περιλαμβανομένων χρονικών διαστημάτων διαμονής τα οποία δυνατόν να επιτραπώσι δυνάμει της υποπαραγράφου (β) της παρούσης παραγράφου, ληφθώσιν υπ’ όψιν κατά τον υπολογισμόν του εν τη υποπαραγράφω (β) της αμέσως προηγουμένης παραγράφου αναφερομένου συνόλου·

(ε) Να επιτρέψει όπως πολιτογραφηθεί πρόσωπο Κυπριακής καταγωγής, το οποίο αποκήρυξε την κυπριακή υπηκοότητα, ανεξάρτητα από το χρόνο διαμονής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος Πίνακα.

Για τους σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου «πρόσωπο κυπριακής καταγωγής» έχει την υπό του εδαφίου (1) του άρθρου 5 έννοια·

(στ) να επιτρέψει όπως, σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις παροχής υψίστου επιπέδου υπηρεσιών προς τη Δημοκρατία οι οποίες αναφέρονται στη σχετική απόφαση, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, πολιτογραφηθεί αλλοδαπός, ανεξάρτητα από το χρόνο διαμονής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος Πίνακα, νοουμένου ότι θα ενημερώνεται εκ των προτέρων η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σημείωση
3 του Ν.67(I)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν.67(I)/2002

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.67(I)/2002] λογίζεται ότι άρχισε την 31η Δεκεμβρίου 2001.

Σημείωση
125 του Ν.141(I)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν.141(I)/2002

Η ισχύς του Νόμου αυτού [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.141(I)/2002] αρχίζει σε ημερομηνία που θα ορισθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.