Προοίμιο

Επειδή εγεννήθησαν αμφιβολίαι εάν αι Εφορείαι Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως εξακολουθούσι να κέκτηνται, κατόπιν της θεσπίσεως του περί Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1962 της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως, εξουσίαν συνάψεως δανείων και υποθηκεύσεως σχολικής περιουσίας ως και πρότερον δυνάμει του άρθρου 26(1) του περί Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμου.

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Σχολικών Εφορειών (Σύναψις Δανείων) Νόμος του 1965 και θα αναγινώσκηται ομού μετά του περί Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1962 της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και του περί Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμου.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη αντίθετος έννοια-

“εξουσία” σημαίνει την εξουσίαν συνάψεως δανείων και υποθηκεύσεως σχολικής περιουσίας συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 26(1) του περί Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμου και του άρθρου 15(3) του περί Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1962 της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως·

“Εφορεία” σημαίνει την υπό του περί Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1962 της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως συνιστωμένην Εφορείαν Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως.

Άρσις αμφιβολιών ως προς την εξουσίαν Εφορειών

3. Προς άρσιν οιασδήποτε αμφιβολίας ως προς την εξουσίαν οιασδήποτε Εφορείας διά του παρόντος δηλούται ότι εκάστη Εφορεία εκέκτητο και εξακολουθεί να κέκτηται την εξουσίαν.