Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Σχολικών Εφορειών (Σύναψις Δανείων) Νόμος του 1965 και θα αναγινώσκηται ομού μετά του περί Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1962 της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και του περί Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμου.