Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη αντίθετος έννοια-

“εξουσία” σημαίνει την εξουσίαν συνάψεως δανείων και υποθηκεύσεως σχολικής περιουσίας συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 26(1) του περί Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμου και του άρθρου 15(3) του περί Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1962 της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως·

“Εφορεία” σημαίνει την υπό του περί Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1962 της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως συνιστωμένην Εφορείαν Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως.