Άρσις αμφιβολιών ως προς την εξουσίαν Εφορειών

3. Προς άρσιν οιασδήποτε αμφιβολίας ως προς την εξουσίαν οιασδήποτε Εφορείας διά του παρόντος δηλούται ότι εκάστη Εφορεία εκέκτητο και εξακολουθεί να κέκτηται την εξουσίαν.