Προοίμιο

Επειδή εγεννήθησαν αμφιβολίαι εάν αι Εφορείαι Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως εξακολουθούσι να κέκτηνται, κατόπιν της θεσπίσεως του περί Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1962 της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως, εξουσίαν συνάψεως δανείων και υποθηκεύσεως σχολικής περιουσίας ως και πρότερον δυνάμει του άρθρου 26(1) του περί Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμου.