ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ
Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων Νόμοι του 1965 έως 2001 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων Νόμοι του 1965 έως 2001.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“αλκοολούχο ποτό” σημαίνει το αλκοολούχο υγρό που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

(α) Προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση~

(β) έχει ιδιαίτερους οργανοληπτικούς χαρακτήρες και ελάχιστο αλκοολικό τίτλο 15% νol εξαιρουμένου του λικέρ με βάση αυγά το οποίο δύναται να έχει ελάχιστο αλκοολικό τίτλο 14% vol~ και

(γ) λαμβάνεται είτε-

(i) απευθείας με απόσταξη, παρουσία ή μη, αρωματικών υλών, φυσικών ζυμωθέντων προϊόντων ή και διαβροχή φυτικών ουσιών ή και με προσθήκη αρωμάτων, σακχάρων ή άλλων γλυκαντικών προϊόντων όπως αναφέρονται στους περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων (Αλκοολούχα Ποτά) Κανονισμούς του 2001, ή και άλλων γεωργικών προϊόντων σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή και σε προϊόν απόσταξης ή και σε απόσταγμα, όπως αυτά τα συστατικά ορίζονται σε σχετικούς Κανονισμούς~ ή

(ii) με ανάμιξη αλκοολούχου ποτού με-

(αα) ένα ή περισσότερα άλλα αλκοολούχα ποτά,

(ββ) αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, προϊόν απόσταξης γεωργικής προέλευσης ή απόσταγμα,

(γγ) ένα ή περισσότερα αλκοολικά ποτά,

(δδ) ένα ή περισσότερα ποτά:

Νοείται ότι, δε θεωρούνται ως αλκοολούχα τα ποτά που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2203 00, 2204, 2205, 2206 00 και 2207, όπως αυτοί υιοθετούνται σύμφωνα με τον περί του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής του Δεύτερου Σταδίου Εφαρμογής της Συμφωνίας Συνδέσεως, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής Συνεπεία της Προσχωρήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα (Κυρωτικό) Νόμο του 1987.

“αμπελουργικόν προϊόν” περιλαμβάνει σταφυλάς και πάντα τα εξ αυτών δι’ οιασδήποτε μεθόδου παραγόμενα προϊόντα~

“αμπελών” σημαίνει παν τεμάχιον γης εφ’ ου είναι φυτευμέναι άμπελοι αι οποίαι καλλιεργούνται και κλαδεύονται ετησίως, του ελαχίστου αριθμού φυτών κατά σκάλαν οριζομένου υπό του Συμβουλίου αναλόγως της περιοχής και της μεθόδου φυτεύσεως~

“αρμοδιότητες” περιλαμβάνει εξουσίας και καθήκοντα~

“Διευθυντής του Συμβουλίου” σημαίνει τον δυνάμει της παραγράφου (θ) του άρθρου 5 διοριζόμενον Διευθυντήν του Συμβουλίου~

“ελεγχόμενον προϊόν” σημαίνει αμπελουργικόν προϊόν κηρυχθέν δυνάμει του άρθρου 5 (η) ως ελεγχόμενον τοιούτο~

“ζιβανία” σημαίνει οινοπνευματώδες ποτόν περιέχον ουχί πέραν των 60% οινόπνευμα παραγόμενον αποκλειστικώς και μόνον διά της πρώτης αποστάξεως οίνων, τρυγίας, σταφυλών αι οποίαι υπέστησαν ζύμωσιν ή σταφίδων ή οιωνδήποτε υπολειμμάτων τούτων~

“Επιτροπή” σημαίνει την δυνάμει του άρθρου 4 καθιδρυομένην Συμβουλευτικήν Επιτροπήν~

“Κυπριακός οίνος” σημαίνει πάντα οίνον παραγόμενον εν Κύπρω εκ Κυπριακών σταφυλών~

“νωπαί σταφυλαί” σημαίνει τον ώριμον καρπόν της αμπέλου, περιλαμβάνει δε υπερωρίμους ή μερικώς ξηρανθείσας σταφυλάς εφ’ όσον αύται δύνανται να συνθλιβώσι διά συνήθων μεθόδων οινοποιϊας και να υποστώσι φυσικήν ζύμωσιν~

“οινόπνευμα” σημαίνει αιθυλικόν οινόπνευμα προοριζόμενον δι’ ανθρωπίνην κατανάλωσιν και λαμβανόμενον δι’ αποστάξεως και ανακαθαρισμού αλκοολούχων ουσιών αι οποίαι έχουσιν υποστεί ζύμωσιν~

“οίνος” σημαίνει ποτόν προερχόμενον εκ της πλήρους ή μερικής ζυμώσεως νωπών σταφυλών ή νωπού χυμού σταφυλών~

“ονομασία προελεύσεως”, εν σχέσει προς οίνον, σημαίνει την γεωγραφικήν ονομασίαν περιοχής τινος ήτις δύναται, δυνάμει Κανονισμών εκδιδομένων βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου 13, να χρησιμοποιήται ως εμπορική επωνυμία του οίνου~

“Πρόεδρος” σημαίνει τον δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 3 υποδεικνυόμενον Πρόεδρον του Συμβουλίου~

“σταφίδες” σημαίνει σταφυλάς ξηρανθείσας εις τοιούτον βαθμόν ώστε να μη δύνανται να συνθλιβώσι διά συνήθων μεθόδων οινοποιϊας, ουδέ να υποστώσι φυσικήν ζύμωσιν~

“Συμβούλιον” σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 3 καθιδρυόμενον Συμβούλιον Αμπελουργικών Προϊόντων~

“τα περί Ζιβανίας Διατάγματα” σημαίνει τα περί Προμηθειών και Υπηρεσιών (Έλεγχος Ζιβανίας) Διατάγματα του 1949 έως 1951~

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εμπορίου και Βιομηχανίας και περιλαμβάνει πάντα λειτουργόν του Υπουργείου του δεόντως επί τούτω εξουσιοδοτημένον υπ’ αυτού~

“χυμός σταφυλών” σημαίνει τον διά της συνθλίψεως, αποστραγγίσεως ή συμπιέσεως νωπών σταφυλών λαμβανόμενον χυμόν.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συμβούλιον Αμπελουργικών Προϊόντων

3.-(1) Διά του παρόντος καθιδρύεται, διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, Συμβούλιον κληθησόμενον Συμβούλιον Αμπελουργικών Προϊόντων και συγκείμενον εξ-

(α) ενός αντιπροσώπου του Υπουργού Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, διοριζομένου υπ’ αυτού~

(β) ενός αντιπροσώπου του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας, διοριζομένου υπ’ αυτού~

(γ) ενός αντιπροσώπου του Υπουργού Οικονομικών, διοριζομένου υπ’ αυτού~

(δ) δύο ανεξαρτήτων προσώπων, διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου, τα οποία το Υπουργικόν Συμβούλιον θεωρεί ότι κατέχουσιν ειδικάς γνώσεις ή κατάλληλον πείραν της βιομηχανίας αμπελουργικών προϊόντων ή κατέχουσιν, ως προς άλλο τι, ειδικάς γνώσεις ή πείραν αι οποίαι θα ήσαν χρήσιμοι εις το Συμβούλιον κατά την άσκησιν και εκτέλεσιν των αρμοδιοτήτων του,

των οποίων η θητεία θα είναι συμφώνως προς τους όρους του διορισμού των:

Νοείται ότι η διορίζουσα αρχή δύναται κατά πάντα χρόνον ν’ ανακαλέση οιονδήποτε διορισμόν γενόμενον δυνάμει του παρόντος εδαφίου.

(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον υποδεικνύει εν των μελών του Συμβουλίου ίνα ασκή καθήκοντα Προέδρου.

(3) Το Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς διέποντας τας ιδίας αυτού εργασίας, την σύγκλησιν των συνεδριών αυτού, τον απαιτούμενον προς ύπαρξιν απαρτίας αριθμόν μελών και την ακολουθητέαν διαδικασίαν.

(4) Λαμβάνονται πρακτικά των συνεδριών του Συμβουλίου άτινα και φυλάσσονται εις επί τούτω τηρούμενον βιβλίον. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου ή, εν περιπτώσει απουσίας αυτού, υπό του προεδρεύοντος της συνεδρίας, εφ’ όσον δε είναι ούτω υπογεγραμμένα γίνονται δεκτά ως αποδεικτικόν στοιχείον εις πάσαν δικαστικήν διαδικασίαν, μη χρήζοντα περαιτέρω αποδείξεως.

(5) Άπαντα τα υπό ή εκ μέρους του Συμβουλίου εκδιδόμενα έγγραφα υπογράφονται υπό του Προέδρου ή υπό παντός ετέρου προσώπου επί τούτω εξουσιοδοτηθέντος υπό του Συμβουλίου.

(6) Αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων μελών, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος, ή εν τη απουσία αυτού ο προεδρεύων, έχει την νικώσαν ψήφον.

(7) Το Συμβούλιον δύναται να ενεργή ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι χηρεύει η θέσις μέλους αυτού:

Νοείται ότι κατ’ ουδένα χρόνον ο αριθμός των χηρευουσών θέσεων των μελών αυτού θα υπερβαίνη τας δύο.

(8) Ουδεμία πράξις του Συμβουλίου θεωρείται άκυρος λόγω παρατυπίας εις τον διορισμόν οιουδήποτε των μελών.

(9) Οσάκις ο Πρόεδρος προσωρινώς απουσιάζει εκ της Δημοκρατίας ή άλλως είναι προσωρινώς ανίκανος προς εκτέλεσιν των αρμοδιοτήτων του αξιώματος του, ο Υπουργός δύναται να διορίση πρόσωπον τι, είτε τούτο είναι μέλος του Συμβουλίου είτε μη, ως Πρόεδρον διά την διάρκειαν της τοιαύτης περιόδου απουσίας ή ανικανότητος, διαρκούσης δε της τοιαύτης περιόδου άπασαι αι δυνάμει του παρόντος Νόμου εξουσίαι και καθήκοντα του Προέδρου περιέρχονται εις το ούτω προσωρινώς διορισθέν πρόσωπον.

(10) Όταν μέλος του Συμβουλίου, άλλο ή ο Πρόεδρος ή οιονδήποτε των εν ταις παραγράφοις (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) αναφερομένων, είναι προσωρινώς ανίκανον προς εκτέλεσιν των αρμοδιοτήτων του ως μέλους λόγω προσωρινής απουσίας του εκ της Δημοκρατίας ή άλλης τινός ευλόγου αιτίας, ο Υπουργός δύναται να διορίση προσωρινώς πρόσωπον τι ως μέλος διά την διάρκειαν της τοιαύτης περιόδου ανικανότητος, διαρκούσης δε της τοιαύτης περιόδου άπασαι αι εξουσίαι και τα καθήκοντα του ούτω προσωρινώς καταστάντος ανικάνου μέλους περιέρχονται εις το ούτω προσωρινώς διορισθέν μέλος.

(11) Ο Διευθυντής του Συμβουλίου παρίσταται εις τας συνεδρίας του Συμβουλίου, δεν κέκτηται όμως δικαίωμα ψήφου εις οιανδήποτε συνεδρίαν του Συμβουλίου εφ’ οιουδήποτε θέματος επί του οποίου πρόκειται να ληφθή απόφασις κατά την τοιαύτην συνεδρίαν.

Συμβουλευτική Επιτροπή

4.-(1) Καθιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή συγκειμένη εκ-

(α) του Διευθυντού του Συμβουλίου, όστις θα είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής~

(β) δύο προσώπων ικανών όπως εκπροσωπώσι τα συμφέροντα του Συνεργατισμού, διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου~

(γ) τεσσάρων προσώπων ικανών όπως εκπροσωπώσι τα συμφέροντα των αμπελουργών, διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου~

(δ) τριών προσώπων ικανών όπως εκπροσωπώσι τα συμφέροντα των οινοβιομηχάνων, διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου~

(ε) ενός αντιπροσώπου του Υπουργού Γεωργίας και Φυσικών Πόρων διοριζομένου υπ’ αυτού,

των οποίων η θητεία θα είναι συμφώνως προς τους όρους του διορισμού των.

(2) Η Επιτροπή ρυθμίζει τα της εσωτερικής της λειτουργίας.

(3) Η Επιτροπή δύναται εξ ιδίας πρωτοβουλίας να προβή εις παραστάσεις προς το Συμβούλιον επί παντός ζητήματος το οποίον εγείρεται, ή το οποίον θεωρείται υπό της Επιτροπής ως ενδεχόμενον να εγερθή, εκ της ενασκήσεως ή εκτελέσεως ή της σκοπουμένης ενασκήσεως ή εκτελέσεως τινος των εξουσιών ή καθηκόντων του Συμβουλίου όντος ζητήματος το οποίον η Επιτροπή θεωρεί ότι επηρεάζει, ή ενδέχεται να επηρεάση, τα συμφέροντα οιουδήποτε κλάδου της Βιομηχανίας αμπελουργικών προϊόντων του οποίου τα συμφέροντα μέλος τι της Επιτροπής έχει διορισθή ως ικανόν όπως εκπροσωπή.

(4) Το Συμβούλιον επιζητεί σύσκεψιν μετά της Επιτροπής επί παντός ζητήματος το οποίον εγείρεται, ή θεωρείται υπό του Συμβουλίου ως ενδεχόμενον να εγερθή, εκ της ενασκήσεως ή εκτελέσεως ή της σκοπουμένης ενασκήσεως ή εκτελέσεως τινος των εξουσιών ή καθηκόντων του Συμβουλίου, όντος ζητήματος το οποίον το Συμβούλιον θεωρεί ότι επηρεάζει ουσιωδώς, ή ενδέχεται ούτω να επηρεάση, τα συμφέροντα οιουδήποτε των εν ταις παραγράφοις (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1) αναφερομένων κλάδων της βιομηχανίας αμπελουργικών προϊόντων και μη όντος επειγούσης φύσεως, δύναται δε να συσκεφθή μετά της Επιτροπής επί παντός άλλου ζητήματος.

(5) Αποτελεί καθήκον του Συμβουλίου να λαμβάνει υπ’ όψιν του οιασδήποτε παραστάσεις γενομένας εις το Συμβούλιον υπό της Επιτροπής επί ζητήματος επί του οποίου είτε εγένοντο παραστάσεις υπό της Επιτροπής εξ ιδίας αυτής πρωτοβουλίας δυνάμει του εδαφίου (3) είτε επεζητήθη υπό του Συμβουλίου σύσκεψις δυνάμει του εδαφίου (4).

(6)(α) Εις περίπτωσιν καθ’ ην το Συμβούλιον δεν ήθελεν υιοθετήσει τας απόψεις της Επιτροπής εν όλω ή εν μέρει ή εις περίπτωσιν καθ’ ην ήθελε τροποποιήσει ταύτας, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου υποχρεούται να πληροφορήση εγγράφως την Επιτροπήν περί της αποδοχής ή μη εν όλω ή εν μέρει υπό του Συμβουλίου των εισηγήσεων της Επιτροπής ή περί της τροποποιήσεως τούτων αποστέλλων αντίγραφον του εγγράφου προς τον Υπουργόν.

(β) Ο Υπουργός άμα τη λήψει του εν τη παραγράφω (α) αναφερομένου εγγράφου ζητεί από την Επιτροπήν όπως υποβάλη εγγράφως τας απόψεις της προς αυτόν και διαβιβάζει ταύτας ομού μετά των αποφάσεων του Συμβουλίου εις το Υπουργικόν Συμβούλιον το οποίον κέκτηται εξουσίαν να αποφασίζη δεόντως εις ας περιπτώσεις αναφέρεται εν τω άρθρω 5 του βασικού Νόμου και εν τω άρθρω 5 του παρόντος Νόμου.

(γ) Εις περίπτωσιν διαφωνίας μεταξύ των μελών της Επιτροπής αι απόψεις της πλειοψηφίας και αι απόψεις της μειοψηφίας εκτίθενται εν συντομία εις το προς τον Υπουργόν αποστελλόμενον έγγραφον.

(7) Το Συμβούλιον δύναται να καταβάλλη εις τα διοριζόμενα μέλη της Επιτροπής τοιαύτα επιδόματα δι’ οδοιπορικά έξοδα και συντήρησιν οία δυνατόν να εγκριθώσιν υπό του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αρμοδιότητες Συμβουλίου

5. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου το Συμβούλιον κέκτηται τας ακολούθους αρμοδιότητας:

(α) να παραλάβη και αναλάβη την λειτουργίαν του σχεδίου Αμπελουργικών Προϊόντων και να ενασκή απάσας τας δυνάμει των περί Ζιβανίας Διαταγμάτων αρμοδιότητας του Ελεγκτού Αμπελουργικών Προϊόντων, και τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου να εκκαθαρίση και διαλύση το άνω Σχέδιον ή αντικαταστήση τούτο δι’ ετέρου, εφ’ όσον και ότε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμον~

(β) τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου να ιδρύη, ρυθμίζη, προάγη και αναλαμβάνη την λειτουργίαν οιουδήποτε σχεδίου συγκεντρώσεως των πλεοναζόντων αμπελουργικών προϊόντων διά την διάθεσιν των οποίων εγένετο το τοιούτο σχέδιον~

(γ) να κατασκευάζη αποθήκας και να καθιδρύη αντιπροσωπείας διά την αποθήκευσιν και διάθεσιν των αμπελουργικών προϊόντων εις άτινα αναφέρονται αι παράγραφοι (α) και (β) του παρόντος άρθρου~

(δ) να προωθή και αναλαμβάνη επιστημονικάς ερεύνας σχετικάς με την βιομηχανίαν αμπελουργικών προϊόντων~

(ε) να εξετάζη και συμβουλεύη την Κυβέρνησιν επί των μέτρων προστασίας και προαγωγής της βιομηχανίας αμπελουργικών προϊόντων, καθορισμού τιμών τοιούτων προϊόντων, ελέγχου και λειτουργίας οιουδήποτε σχεδίου επιχορηγήσεως τούτων~

(στ) να ρυθμίζη και ελέγχη την φύτευσιν και καλλιέργειαν αμπέλων είτε επί αμπελώνων είτε επί νέων τμημάτων γης~

(στ1) οσάκις το δημόσιον συμφέρον επιβάλλη τούτο, να απαγορεύη, διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, την άνευ προηγουμένης αδείας του Συμβουλίου, χορηγουμένης κατά τον καθωρισμένον τρόπον, χρησιμοποίησιν ωρισμένης περιοχής ή εκτάσεως ή τμήματος γης διά την φύτευσιν αμπέλων γενικώς ή διά την φύτευσιν αμπέλων ωρισμένου τύπου, ποικιλίας ή είδους περιγραφομένου εν τη γνωστοποιήσει~

(ζ) να ρυθμίζη και ελέγχη τας τιμάς, τον τύπον, την σύστασιν, την κατεργασίαν, την εμφιάλωσιν, την ποιότητα, την προέλευσιν οίνων προοριζομένων δι’ επιτόπιον κατανάλωσιν ή δι’ εξαγωγήν και τας επιτρεπομένας και απαγορευμένας προσθήκας εις αυτούς ως και παν προς ταύτα παρεμπίπτον, συμπληρωματικόν και παρεμφερές θέμα~

(ζ1) να καθορίζη, ρυθμίζη και ελέγχη την ονομασίαν και την ονομασίαν προελεύσεως οίνων προοριζομένων δι’ επιτόπιον κατανάλωσιν ή δι’ εξαγωγήν, ως και παν προς ταύτα παρεμπίπτον, συμπληρωματικόν και παρεμφερές θέμα.

(η) τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου και εφ’ όσον ήθελεν ικανοποιηθή ότι ούτω επιβάλλει το δημόσιον συμφέρον, να κηρύττη διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, οιονδήποτε αμπελουργικόν προϊόν ως ελεγχόμενον τοιούτο, οπότε θα τυγχάνωσιν εφαρμογής επί του τοιούτου προϊόντος αι διατάξεις του άρθρου 12:

Νοείται ότι εάν αι περιστάσεις αίτινες ήγαγον εις την έκδοσιν της τοιαύτης διακηρύξεως παύσωσιν υφιστάμεναι και εφ’ όσον ούτω επιβάλλη το δημόσιον συμφέρον, το Συμβούλιον δύναται, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, να ακυρώση την άνω διακήρυξιν~ επί τη ακυρώσει αίρεται η επί του τοιούτου προϊόντος εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12~

(θ) να διορίζη, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, διευθυντήν και ετέρους υπαλλήλους ή αντιπροσώπους~ η αντιμισθία αυτών ως και οι λοιποί όροι υπηρεσίας δέον όπως τυγχάνωσι της εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι δε τοιούτοι ώστε να εξασφαλίζωσι την προσήκουσαν και αποτελεσματικήν ενάσκησιν των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου~ οιοσδήποτε υπάλληλος ή αντιπρόσωπος δύναται να υποχρεωθή παρά του Συμβουλίου όπως παράσχη την εκάστοτε ενδεικνυομένην εγγύησιν διά την προσήκουσαν άσκησιν των καθηκόντων αυτού~

(ι) να συνάπτη, τη συναινέσει του Υπουργικού Συμβουλίου δάνεια υπό τοιούτους όρους ως το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε κρίνει σκόπιμον να επιβάλη διά την ενάσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτού~

(ια) να χορηγή, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, δάνεια και προκαταβολάς εν τη ενασκήσει των αρμοδιοτήτων αυτού~

(ιβ) να προωθή την εξαγωγήν αμπελουργικών προϊόντων εις ξένας αγοράς και να ενθαρρύνη την εσωτερικήν αυτών κατανάλωσιν~ και

(ιγ) εν διασκέψει μετά της Επιτροπής και τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου να ενασκή οιανδήποτε ετέραν αρμοδιότητα ην το Συμβούλιον ήθελε κρίνει κατάλληλον διά την προαγωγήν των συμφερόντων της βιομηχανίας αμπελουργικών προϊόντων και την εν γένει προώθησιν αυτής.

(ιδ) να επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν αλκοολούχα ποτά όπως αυτά ήθελον καθοριστεί σε σχετικούς Κανονισμούς.

Εξουσίαι Υπουργού σχετικαί προς το Συμβούλιον

6.-(1) Εν διασκέψει μετά του Συμβουλίου ο Υπουργός δύναται να παράσχη τούτω τοιαύτας γενικάς οδηγίας αφορώσας εις την ενάσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτού, ως ήθελον κριθή αναγκαίαι εν τω γενικώ συμφέροντι της Δημοκρατίας~ το Συμβούλιον οφείλει να εκτελή πάσαν ούτω παρεχομένην αυτώ οδηγίαν.

(2) Το Συμβούλιον θα εξασφαλίζη εις τον Υπουργόν πάσαν δυνατήν διευκόλυνσιν διά την λήψιν πληροφοριών αναφορικώς προς την περιουσίαν και τας δραστηριότητας του Συμβουλίου και θα υποβάλλη αυτώ εκθέσεις, λογαριασμούς και έτερα συναφή στοιχεία~ θα εξασφαλίζη ωσαύτως εις αυτόν πάσαν δυνατήν διευκόλυνσιν διά την εξέλεγξιν των παρασχεθεισών αυτώ πληροφοριών καθ’ ον τρόπον και χρόνον ήθελεν ούτος απαιτήσει.

Κεφάλαια Συμβουλίου

7. Τα κεφάλαια του Συμβουλίου συνίστανται εκ χρημάτων προερχομένων εκ της λειτουργίας του Συμβουλίου και εξ ετέρων χρηματικών ποσών εκάστοτε παραχωρουμένων αυτώ εκ δημοσίων χρημάτων.

Προϋπολογισμός Συμβουλίου

8. Το Συμβούλιον καταρτίζει κατ’ έτος και υποβάλλει τω Υπουργικώ Συμβουλίω προς έγκρισιν προϋπολογισμόν εσόδων και δαπανών του επομένου οικονομικού έτους.

Λογαριασμοί και εξέλεγξις

9.-(1) Το Συμβούλιον τηρεί ακριβείς λογαριασμούς περί παντός ποσού ληφθέντος ή δαπανηθέντος υπ’ αυτού εν εκάστω οικονομικώ έτει, περί των ζητημάτων αναφορικώς προς άτινα ελήφθη ή εδαπανήθη τοιούτον τι ποσόν, περί των υφισταμένων εις χείρας του Συμβουλίου αποθεμάτων, περί της καταστάσεως του ενεργητικού και του παθητικού του Συμβουλίου~ η τοιαύτη κατάστασις θα δεικνύη κεχωρισμένως τα στοιχεία παγίου ενεργητικού ή παγίου κεφαλαίου του Συμβουλίου και άπαντα τα οφειλόμενα ποσά λόγω συναφθέντων δανείων ή γενομένων προκαταβολών.

(2) Οι λογαριασμοί του Συμβουλίου ελέγχονται υπό του Γενικού Ελεγκτού. Αντίγραφον του εξηλεγμένου λογαριασμού αποστέλλεται τω Υπουργώ Εμπορίου και Βιομηχανίας όστις υποβάλλει τούτο ομού μετά των επί τούτω παρατηρήσεων αυτού εις το Υπουργικόν Συμβούλιον προς εξέτασιν.

Εξουσία του Συμβουλίου όπως κατέχη ιδιοκτησίαν και συμβάλληται

10. Το Συμβούλιον δύναται να συμβάλληται, ωσαύτως δε δύναται να κτάται, κατέχη, διαχειρίζηται ή εκποιή οιανδήποτε κινητήν ή, τη συναινέσει του Υπουργικού Συμβουλίου, οιανδήποτε ακίνητον ιδιοκτησίαν.

Δικαίωμα του ενάγειν και ενάγεσθαι

11. Το Συμβούλιον κέκτηται το δικαίωμα του ενάγειν και ενάγεσθαι επ’ ονόματι του Διευθυντού αυτού.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Περιορισμός διαθέσεως ελεγχομένου προϊόντος

12.-(1) Αφ’ ότου προϊόν τι ήθελε κηρυχθή ως ελεγχόμενον τοιούτον και μετέπειτα-

(α) πλην του Συμβουλίου ή των εξουσιοδοτημένων αυτού αντιπροσώπων ουδείς δύναται να αγοράζη τοιούτον είδος ειμή κατόπιν εγγράφου αδείας του Συμβουλίου:

Νοείται ότι οιονδήποτε πρόσωπον δύναται να αγοράζη λιανικώς παρά του Συμβουλίου ή των εξουσιοδοτημένων αυτού αντιπροσώπων ποσότητα τινα του ελεγχομένου προϊόντος ήτις ήθελε κριθή ως ευλόγως απαιτουμένη προς οικιακήν χρήσιν ή κατανάλωσιν του αγοραστού δι’ εύλογον τι χρονικόν διάστημα~

(β) απαγορεύεται η υπό παραγωγών ή ετέρων προσώπων πώλησις τοιούτου είδους εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον πλην του Συμβουλίου ή των εξουσιοδοτημένων αυτού αντιπροσώπων, ειμή δυνάμει εγγράφου αδείας του Συμβουλίου~

(γ) το Συμβούλιον θα αγοράζη ολόκληρον την προσφερομένην αυτώ ποσότητα του ελεγχομένου είδους εφ’ όσον τούτο κρίνεται κατάλληλον προς ανθρωπίνην χρήσιν ή κατάλληλον προς βρώσιν των ζώων~

(δ) πλην του Συμβουλίου, των εξουσιοδοτημένων αυτού αντιπροσώπων ή των δυνάμει των παραγράφων (α) ή (β) του παρόντος άρθρου κατόχων αδειών, ουδείς δύναται να έχη εν τη κατοχή ή υπό τον έλεγχον αυτού οιανδήποτε ποσότητα ελεγχομένου είδους πλέον της απαιτουμένης προς χρήσιν ή κατανάλωσιν εν τω οίκω αυτού δι’ εύλογον τι χρονικόν διάστημα.

(2) Το Συμβούλιον δύναται να απαιτήση παρά παντός προσώπου όπως παράσχη αυτώ, εντός της προς τούτο τεταγμένης υπό του Συμβουλίου προθεσμίας, πλήρη και ακριβή έκθεσιν εν τω καθωρισμένω τύπω, περί παντός ελεγχομένου προϊόντος εν τη κατοχή ή υπό τον έλεγχον αυτού, ή περί παντός ετέρου συναφούς στοιχείου.

(3) Πας μη συμμορφούμενος προς οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή τας δυνάμει τούτων επιβληθείσας υποχρεώσεις, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους τρεις μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .150 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

(4) Εν τη εννοία του παρόντος άρθρου-

“παραγωγός” σημαίνει παν πρόσωπον όπερ αφ’ ης προϊόν τι εκηρύχθη ως ελεγχόμενον τοιούτον, προέβη εις την καλλιέργειαν και την παραγωγήν τοιούτου προϊόντος είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων ή υπηρετών είτε βάσει του συστήματος της επιμόρτου αγροληψίας (crop sharing system).

Αδικήματα και ποιναί

12Α.-(1) Πας όστις-

(α) άνευ αδείας δημιουργεί αμπελώνα ή επεκτείνει υφιστάμενον αμπελώνα ή άρχεται δημιουργών αμπελώνα ή άρχεται επεκτείνων υφιστάμενον αμπελώνα ή ανέχεται ή επιτρέπει την τοιαύτην δημιουργίαν ή επέκτασιν~ ή

(β) προβαίνει εις οιανδήποτε ενέργειαν αντιβαίνουσαν προς τους τυχόν επιβληθέντας εν τη σχετική αδεία όρους,

είναι ένοχος αδικήματος και εις περίπτωσιν καταδίκης του υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .1000 ή εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν το εν έτος, ή και εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

(2) Επιπροσθέτως οιασδήποτε άλλης ποινής προβλεπομένης υπό του παρόντος άρθρου, το Δικαστήριον το οποίον καταδικάζει πρόσωπον τι δι’ αδίκημα δυνάμει της παραγράφου (α) ή (β) του εδαφίου (1) δύναται να διατάξη την δι’ εκριζώσεως ή άλλου τρόπου αχρήστευσιν αμπελώνος ή μέρους αυτού, αναλόγως της περιπτώσεως, εν σχέσει προς τον οποίον διεπράχθη το αδίκημα, εντός τοιαύτης προθεσμίας ως ήθελε καθορισθή εν τω διατάγματι του Δικαστηρίου, αλλ’ εν ουδεμιά περιπτώσει υπερβαινούσης την περίοδον των δύο μηνών, εκτός εάν προ της παρελεύσεως της υπό του Δικαστηρίου ούτως ορισθείσης προθεσμίας το Συμβούλιον εκδώση άδειαν υπό τους κατά την κρίσιν αυτού καταλλήλους όρους.

(3) Εάν οιονδήποτε πρόσωπον εναντίον του οποίου εξεδόθη διάταγμα συμφώνως προς τας διατάξεις του εδαφίου (2) αμελήση ή παραλείψη να συμμορφωθή προς το εκδοθέν διάταγμα εντός της υπό του διατάγματος καθοριζομένης προθεσμίας, το Συμβούλιον δικαιούται να εκτελέση τα υπό του διατάγματος επιβαλλόμενα μέτρα και να αξιώση την υπό του καταδικασθέντος πληρωμήν των εξόδων εις τα οποία το Συμβούλιον υπεβλήθη διά την ρηθείσαν εκτέλεσιν των υπό του διατάγματος προβλεπομένων μέτρων. Τα έξοδα ταύτα θα θεωρώνται ως ποινή εντός της εννοίας του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου και η πληρωμή των θα επιβάλληται συμφώνως προς τας διατάξεις του εν λόγω Νόμου.

(4) Παν πρόσωπον εναντίον του οποίου εξεδόθη διάταγμα συμφώνως προς τας διατάξεις του εδαφίου (2) και το οποίον δεν συμμορφούται προς το εκδοθέν διάταγμα είναι ένοχον αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης του υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν το εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .1000 ή και εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

Εξουσίαι προς καθορισμόν κατωτάτης τιμής αγοράς, και ρύθμισιν, έλεγχον κλπ., αγοράς, παραλαβής, κλπ., αμπελουργικών προϊόντων

12Β.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου-

(α) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά διατάγματος δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας να καθορίζη το κατώτατον όριον τιμής εις την οποίαν θα αγοράζηται οιονδήποτε αμπελουργικόν προϊόν ή οιονδήποτε είδος ή κατηγορία αυτού~

(β) το Συμβούλιον δύναται, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, διά κανονισμών δημοσιευομένων εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, να ρυθμίζη και ελέγχη την αγοράν και παραλαβήν οιουδήποτε αμπελουργικού προϊόντος ή οιουδήποτε είδους ή κατηγορίας αυτού, και τον τρόπον, την μέθοδον και τον χρόνον της τοιαύτης αγοράς και παραλαβής, και να καθορίζη τα πρόσωπα, τας τάξεις προσώπων ή τους οργανισμούς, μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος, εξ ων αποκλειστικώς θα αγοράζηται το τοιούτον προϊόν ή είδος ή κατηγορία αυτού.

(2) Οιονδήποτε διάταγμα εκδιδόμενον ή οιοιδήποτε κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του εδαφίου (1) δύνανται, μεταξύ άλλων, να περιέχουσι, διά τους σκοπούς καθορισμού του κατωτάτου ορίου τιμής αγοράς αμπελουργικού προϊόντος ή της ρυθμίσεως και του ελέγχου αμπελουργικού προϊόντος, αναλόγως της περιπτώσεως, προνοίας περί περιεκτικότητος και μεθόδου μετρήσεως της περιεκτικότητος του αμπελουργικού προϊόντος εις φυσικόν σάκχαρον ή οινόπνευμα, περί του τρόπου δειγματοληψίας και συνθλίψεως αυτού, περί του τύπου του μηχανήματος ή οργάνου διά του οποίου θα γίνεται η δειγματοληψία και σύνθλιψις, περί των προσώπων άτινα θα προβαίνωσιν εις την μέτρησιν της περιεκτικότητος, την δειγματοληψίαν και σύνθλιψιν ή γενικώς θα ενεργώσι διά τους σκοπούς της εφαρμογής του διατάγματος ή των κανονισμών, και περί του πίνακος αναγωγής διά την αυξομείωσιν της ποσότητος του αμπελουργικού προϊόντος αναλόγως της περιεκτικότητος αυτού εις φυσικόν σάκχαρον ή οινόπνευμα, ως και περί παντός ετέρου, σχετικού, συναφούς και συμπληρωματικού προς το ρηθέν κατώτατον όριον τιμής αγοράς του αμπελουργικού προϊόντος, ή την ρηθείσαν ρύθμισιν και έλεγχον του αμπελουργικού προϊόντος, θέματος.

(3) Η Βουλή των Αντιπροσώπων δύναται να τροποποιή τους δυνάμει του εδαφίου (1) εκδιδομένους Κανονισμούς διά καταθέσεως Τροποποιητικών Κανονισμών.

(4) Πας όστις παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθή προς οιονδήποτε διάταγμα εκδοθέν, ή οιουσδήποτε Κανονισμούς εκδοθέντας, δυνάμει του εδαφίου (1), ή προς οιουσδήποτε όρους επιβληθέντας διά τοιούτου διατάγματος ή Κανονισμών είναι ένοχος αδικήματος και, εν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα δύο έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας δύο χιλιάδας λίρας, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

(5) Όταν αποδειχθή ότι αδίκημα κατά παράβασιν των διατάξεων του εδαφίου (4), το οποίον διεπράχθη υπό οργανισμού έχοντος νομικήν προσωπικότητα, διεπράχθη τη συναινέσει ή τη συνενοχή, ή ότι δύναται να αποδοθή εις οιονδήποτε δόλον ή αμέλειαν, οιουδήποτε συμβούλου, διευθυντού, γραμματέως ή υπαλλήλου του οργανισμού, ή οιουδήποτε προσώπου φερομένου ως ενεργούντος υπό τοιαύτην ιδιότητα, ή οιουδήποτε ετέρου προσώπου ενεργούντος ή φερομένου ως ενεργούντος διά λογαριασμόν ή τη εντολή του οργανισμού, ωσαύτως ούτος θεωρείται ένοχος του αδικήματος τούτου και υπόκειται εις δίωξιν και, εν περιπτώσει καταδίκης, εις την εις αυτόν επιβολήν ποινής ως προνοείται εν τω εδαφίω (4).

(6) Διά τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου ο όρος “αμπελουργικόν προϊόν” δεν περιλαμβάνει οιονδήποτε Κυπριακόν οίνον ή οινόπνευμα παραγόμενον και επεξεργαζόμενον-

(α) εις οιανδήποτε οινοβιομηχανικήν ή οινοπνευματοποιητικήν εγκατάστασιν κειμένην εν οιαδήποτε πόλει της Δημοκρατίας~ και

(β) εις οιανδήποτε οινοβιομηχανικήν ή οινοπνευματοποιητικήν εγκατάστασιν κειμένην εις οιονδήποτε έτερον μέρος της Δημοκρατίας καθοριζόμενον υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας.

Κανονισμοί

13.-(1) Τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου το Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισμούς δημοσιευομένους εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας δι’ οιονδήποτε των ακολούθων σκοπών:

(α) την ρύθμισιν του τρόπου και της διαδικασίας, και των καθορισμόν των όρων ενασκήσεως των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου~

(β) την ρύθμισιν ζητημάτων αφορώντων εις διορισμούς, προαγωγάς, πειθαρχίαν, αντιμισθίαν, αδείας υπαλλήλων του Συμβουλίου και τας υπ’ αυτών παρασχετέας εγγυήσεις, την χορήγησιν συντάξεων, χορηγημάτων και ετέρων επιδομάτων αφυπηρετήσεως, εις τους υπαλλήλους αυτού και τους εξ αυτών εξαρτωμένους και την παροχήν χορηγημάτων εις τους εξαρτωμένους αποβιούντων υπαλλήλων~

(γ) την καθίδρυσιν και συντήρησιν Ταμείων Ιατρικής Περιθάλψεως, Ταμείων Συντάξεως, Γήρατος ή Ταμείων Προνοίας, τας εις τοιαύτα Ταμεία καταβλητέας εισφοράς και τα εξ αυτών προκύπτοντα οφέλη~

(δ) την εις κατηγορίας κατάταξιν των αμπέλων, τον έλεγχον της παραγωγής των φυτών της αμπέλου, την ρύθμισιν της φυτεύσεως αμπέλων είτε επί αμπελώνων είτε επί νέων τμημάτων γης και των αμπελουργικών μεθόδων ~

(δ1) τον καθορισμόν εδαφικών περιφερειών ως ζωνών αμπέλου και των ποικιλιών αμπέλου των οποίων η φύτευσις ή καλλιέργεια, ή αμφότερα, θα επιτρέπωνται εντός τοιούτων ζωνών~

(δ2) καθ’ όσον αφορά οίνους ονομασίας προελεύσεως και ονομασίας προελεύσεως οίνων-

(i) τον καθορισμόν, την ρύθμισιν και τον έλεγχον της ονομασίας προελεύσεως οίνων, και της συστάσεως και εις κατηγορίας κατατάξεως τούτων~

(ii) τον καθορισμόν, διά Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, των τοπωνυμιών περιοχών των χρησιμοποιουμένων εν σχέσει προς ονομασίας προελεύσεως οίνων, των ονομασιών των αναγνωριζομένων ως ονομασιών προελεύσεως και, εν σχέσει προς εκάστην κατηγορίαν των τοιούτων οίνων, των ορίων της περιοχής καλλιεργείας της αμπέλου, των επιτρεπομένων να καλλιεργώνται εις εκάστην περιοχήν ποικιλιών αμπέλου, της μεθόδου καλλιεργείας και του συστήματος κλαδεύσεως της αμπέλου, των ανωτάτων στρεμματικών αποδόσεων, της περιεκτικότητος του γλεύκους εις σάκχαρον και της μεθόδου οινοποιήσεως~

(iii) την ρύθμισιν και τον έλεγχον της πωλήσεως ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον διαθέσεως επιτοπίως οίνων ονομασίας προελεύσεως και της εξαγωγής τούτων~

(iv) την ρύθμισιν της υπό της δυνάμει του άρθρου 13Α καθιδρυθείσης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Οίνων εξετάσεως οίνων ονομασίας προελεύσεως ή οίνων εν σχέσει προς τους οποίους προτείνεται χρησιμοποίησις ονομασίας προελεύσεως, τον καθορισμόν του τρόπου δειγματοληψίας, του χρόνου και των χρονικών διαστημάτων διά την τοιαύτην εξέτασιν και παν προς ταύτα παρεμπίπτον συμπληρωματικόν και παρεμφερές θέμα~

(v) τον καθορισμόν διαδικασίας διά την λήψιν πιστοποιητικών παρά του Συμβουλίου προς χρησιμοποίησιν ονομασιών προελεύσεως και τον καθορισμόν των σχετικών προς την τοιαύτην χρησιμοποίησιν τύπων αιτήσεως και πιστοποιητικού ή ετέρων τύπων~

(vi) την τήρησιν υπό παντός προσώπου σχετιζομένου προς την παρασκευήν, εμφιάλωσιν, αγοράν ή διάθεσιν οίνων τοιούτων βιβλίων, εγγράφων ή ετέρων εντύπων ως ήθελον καθορισθή~

(vii) εν σχέσει προς την κυκλοφορίαν οίνων εν τη Δημοκρατία, την χρήσιν τοιούτων δελτίων ή ετέρων εγγράφων ως ήθελον καθορισθή και τον καθορισμόν των στοιχείων άτινα θα αναγράφωνται εις τα τοιαύτα δελτία ή έγγραφα~

(viii) την είσοδον εις οιανδήποτε ακίνητον ιδιοκτησίαν προς εξέτασιν και έλεγχον των εν αυτή οίνων διά τους σκοπούς των Κανονισμών~

(ix) τον καθορισμόν και την ρύθμισιν παντός θέματος παρεμπίπτοντος, συμπληρωματικού και παρεμφερούς προς τα εν τη παρούση παραγράφω αναφερόμενα.

(ε) την υποβολήν περιοδικών εκθέσεων υπό των ιδιοκτητών αμπελώνων, των αμπελουργών ή οινοβιομηχάνων αναφορικώς προς-

(i) περιοχάς φυτευμένας δι’ αμπέλων και την ετησίαν αυτών παραγωγήν~

(ii) τα στοιχεία των τυχόν απασχολουμένων εργατών και την έκτασιν της καλλιεργείας αυτών~

(iii) το παραγόμενον αμπελουργικόν προϊόν~

(iv) οίνους προοριζομένους δι’ εξαγωγήν~

(στ) το κατώτατον όριον οινοπνευματικού βαθμού των οίνων~

(ζ) την απαγόρευσιν της χρήσεως σταφίδων εις την παρασκευήν ειδικών οίνων~

(η) την επεξεργασίαν αμπελουργικών προϊόντων, την ρύθμισιν των μεθόδων διατηρήσεως χυμού σταφυλών και οίνων, και την απαγόρευσιν ωρισμένων οινολογικών μεθόδων~

(θ) την ρύθμισιν και τον έλεγχον της επιτοπίου διαθέσεως και της εξαγωγής Κυπριακών οίνων, ειδικώτερον δε καθ’ όσον αφορά τα δοχεία, τας τιμάς, τον τύπον, την σύστασιν, την κατεργασίαν, την εμφιάλωσιν, την προέλευσιν, την ποιότητα και την ονομασίαν των τοιούτων οίνων, και τας επιτρεπομένας και απαγορευμένας προσθήκας εις αυτούς, ως και παν προς τα ανωτέρω παρεμπίπτον, συμπληρωματικόν και παρεμφερές θέμα, λαμβανομένων προς τούτοις υπ’ όψιν των διατάξεων του περί Προστασίας της Ονομασίας Κυπριακών Οίνων Νόμου~

(ι) την είσοδον εις οιανδήποτε ακίνητον περιουσίαν και την επιθεώρησιν οιουδήποτε αμπελουργικού προϊόντος~

(ια) γενικώτερον δε την καλλιτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(ιβ) τη ρύθμιση γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή και την παρουσίαση και τους τρόπους παρασκευής των αλκοολούχων ποτών.

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του εδαφίου (1) δύνανται να προνοώσι περί ποινής φυλακίσεως διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον το εν έτος ή περί χρηματικής ποινής μη υπερβαινούσης τας .1000, ή περί αμφοτέρων των ποινών τούτων, διά πάσαν παράβασιν των τοιούτων Κανονισμών ή παράλειψιν συμμορφώσεως προς τας διατάξεις αυτών, ή διά πάσαν παράβασιν οιωνδήποτε διατάξεων ή όρων, ή παράλειψιν συμμορφώσεως προς οιασδήποτε διατάξεις ή οιουσδήποτε όρους, οίτινες περιέχονται εις Διάταγμα εκδοθέν δυνάμει των τοιούτων Κανονισμών.

(3) Η Βουλή των Αντιπροσώπων δύναται να τροποποιή τους δυνάμει του εδαφίου (1) εκδιδομένους Κανονισμούς διά καταθέσεως τροποποιητικών Κανονισμών.

(4) Οιαδήποτε διατάγματα εκδιδόμενα δυνάμει του Κανονισμού 10 των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδομένων κανονισμών, δύνανται να έχωσιν αναδρομικήν ισχύν.

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Οίνων

13Α.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 4, καθιδρύεται Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Οίνων συγκειμένη εκ του Προέδρου και ετέρων τεσσάρων μελών αυτής, απάντων διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Τα αποτελούντα την Επιτροπήν Εμπειρογνωμόνων Οίνων πρόσωπα δέον να είναι εμπειρογνώμονες ή να έχωσιν ειδικάς γνώσεις επί αμπελουργικών ή και οινολογικών θεμάτων.

(3) Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Οίνων ρυθμίζει τα της εσωτερικής της λειτουργίας.

(4) Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Οίνων κέκτηται εξουσίαν-

(α) όπως προβαίνη εις εξέτασιν, συμπεριλαμβανομένης και αναλυτικής και οργανοληπτικής εξετάσεως οίνων ονομασίας προελεύσεως ή οίνων εν σχέσει προς τους οποίους προτείνεται χρησιμοποίησις ονομασίας προελεύσεως, κατά τοιούτον χρόνον και τοιαύτα χρονικά διαστήματα ως ήθελε καθορισθή διά Κανονισμών εκδιδομένων δυνάμει του άρθρου 13, και όπως κατόπιν τοιαύτης εξετάσεως εγκρίνη ή απορρίπτη τοιούτους οίνους ως οίνους δικαιουμένους ονομασίας προελεύσεως~

(β) όπως, οσάκις ζητηθή παρ’ αυτής, παρέχη την συμβουλήν αυτής εις το Συμβούλιον ή εις τον Υπουργόν επί θεμάτων σχετιζομένων προς τας εν τοις άρθροις 5 και 13 εκτιθεμένας εξουσίας του Συμβουλίου ή προς τας εις οιουσδήποτε Κανονισμούς εκδιδομένους δυνάμει του παρόντος Νόμου αναφερομένας εξουσίας του Συμβουλίου ή του Υπουργού.

(5) Η θητεία του Προέδρου και των ετέρων μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Οίνων καθορίζεται εν τω διορισμώ αυτών υπό του Υπουργικού Συμβουλίου, το δε Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον να τερματίση τον τοιούτον διορισμόν των.

Επιθεώρησις αμπελώνων

14. Παν πρόσωπον, εγγράφως εξουσιοδοτηθέν επί τούτω υπό του Συμβουλίου, δύναται κατά νόμον να εισέλθη εις οιονδήποτε αμπελώνα και επιθεωρήση τούτον αφού προηγουμένως ειδοποιήση περί τούτου τον ιδιοκτήτην ή τον κάτοχον του αμπελώνος~ πας όστις παρακωλύει πρόσωπον ούτως εξουσιοδοτηθέν είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους εξ μήνας, ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .450, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

Απαλλαγή φορολογίας και τελών χαρτοσήμου

15. Το Συμβούλιον απαλλάττεται:

(α) [Καταργήθηκε]

(β) Της πληρωμής τελών χαρτοσήμου επιβαλλομένων δυνάμει οιουδήποτε εκάστοτε ισχύοντος περί Χαρτοσήμου Νόμου.

Σημείωση
7 του Ν33/66Έναρξις ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ημερομηνίαν καθορισθησομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημοσιευθησομένης εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
3 του Ν.136(Ι)/2002Έναρξη ισχύος του Ν.136(Ι)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 136(Ι)/2002] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Σημείωση
28 του Ν. 61(Ι)/2004Έναρξη της ισχύος του Ν.61(Ι)/2004

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.61(Ι)/2004] τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
27 του Ν.61(Ι)/2004Κατάργηση Νόμου και επιφυλάξεις

(1) Οι περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων Νόμοι του 1965 έως 2001, καταργούνται.

(2) Η νομική προσωπικότητα, του Συμβουλίου Αμπελουργικών Προϊόντων που ιδρύθηκε δυνάμει του καταργηθέντος Νόμου διατηρείται και ουδώλως επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Οποιοσδήποτε Κανονισμός, Διάταγμα, γνωστοποίηση, οδηγία, έντυπο ή άλλη πράξη, η οποία ίσχυε αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, έχει εκδοθεί δυνάμει του καταργηθέντος Νόμου και αφορά οποιοδήποτε ζήτημα, για το οποίο το Υπουργικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων έχει εξουσία δυνάμει του παρόντος Νόμου για να εκδίδει Κανονισμούς ή Διατάγματα ή γνωστοποιήσεις ή να παρέχει οδηγίες ή επιβάλλει όρους ή περιορισμούς, ισχύει ως αν είχε εκδοθεί, παρασχεθεί ή επιβληθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, στην έκταση που δεν αντίκειται στις πιο πάνω διατάξεις,  μέχρι να ανακληθεί ή τροποποιηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο,  τον Υπουργό ή το Συμβούλιο.