Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“αλκοολούχο ποτό” σημαίνει το αλκοολούχο υγρό που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

(α) Προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση~

(β) έχει ιδιαίτερους οργανοληπτικούς χαρακτήρες και ελάχιστο αλκοολικό τίτλο 15% νol εξαιρουμένου του λικέρ με βάση αυγά το οποίο δύναται να έχει ελάχιστο αλκοολικό τίτλο 14% vol~ και

(γ) λαμβάνεται είτε-

(i) απευθείας με απόσταξη, παρουσία ή μη, αρωματικών υλών, φυσικών ζυμωθέντων προϊόντων ή και διαβροχή φυτικών ουσιών ή και με προσθήκη αρωμάτων, σακχάρων ή άλλων γλυκαντικών προϊόντων όπως αναφέρονται στους περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων (Αλκοολούχα Ποτά) Κανονισμούς του 2001, ή και άλλων γεωργικών προϊόντων σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή και σε προϊόν απόσταξης ή και σε απόσταγμα, όπως αυτά τα συστατικά ορίζονται σε σχετικούς Κανονισμούς~ ή

(ii) με ανάμιξη αλκοολούχου ποτού με-

(αα) ένα ή περισσότερα άλλα αλκοολούχα ποτά,

(ββ) αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, προϊόν απόσταξης γεωργικής προέλευσης ή απόσταγμα,

(γγ) ένα ή περισσότερα αλκοολικά ποτά,

(δδ) ένα ή περισσότερα ποτά:

Νοείται ότι, δε θεωρούνται ως αλκοολούχα τα ποτά που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2203 00, 2204, 2205, 2206 00 και 2207, όπως αυτοί υιοθετούνται σύμφωνα με τον περί του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής του Δεύτερου Σταδίου Εφαρμογής της Συμφωνίας Συνδέσεως, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής Συνεπεία της Προσχωρήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα (Κυρωτικό) Νόμο του 1987.

“αμπελουργικόν προϊόν” περιλαμβάνει σταφυλάς και πάντα τα εξ αυτών δι’ οιασδήποτε μεθόδου παραγόμενα προϊόντα~

“αμπελών” σημαίνει παν τεμάχιον γης εφ’ ου είναι φυτευμέναι άμπελοι αι οποίαι καλλιεργούνται και κλαδεύονται ετησίως, του ελαχίστου αριθμού φυτών κατά σκάλαν οριζομένου υπό του Συμβουλίου αναλόγως της περιοχής και της μεθόδου φυτεύσεως~

“αρμοδιότητες” περιλαμβάνει εξουσίας και καθήκοντα~

“Διευθυντής του Συμβουλίου” σημαίνει τον δυνάμει της παραγράφου (θ) του άρθρου 5 διοριζόμενον Διευθυντήν του Συμβουλίου~

“ελεγχόμενον προϊόν” σημαίνει αμπελουργικόν προϊόν κηρυχθέν δυνάμει του άρθρου 5 (η) ως ελεγχόμενον τοιούτο~

“ζιβανία” σημαίνει οινοπνευματώδες ποτόν περιέχον ουχί πέραν των 60% οινόπνευμα παραγόμενον αποκλειστικώς και μόνον διά της πρώτης αποστάξεως οίνων, τρυγίας, σταφυλών αι οποίαι υπέστησαν ζύμωσιν ή σταφίδων ή οιωνδήποτε υπολειμμάτων τούτων~

“Επιτροπή” σημαίνει την δυνάμει του άρθρου 4 καθιδρυομένην Συμβουλευτικήν Επιτροπήν~

“Κυπριακός οίνος” σημαίνει πάντα οίνον παραγόμενον εν Κύπρω εκ Κυπριακών σταφυλών~

“νωπαί σταφυλαί” σημαίνει τον ώριμον καρπόν της αμπέλου, περιλαμβάνει δε υπερωρίμους ή μερικώς ξηρανθείσας σταφυλάς εφ’ όσον αύται δύνανται να συνθλιβώσι διά συνήθων μεθόδων οινοποιϊας και να υποστώσι φυσικήν ζύμωσιν~

“οινόπνευμα” σημαίνει αιθυλικόν οινόπνευμα προοριζόμενον δι’ ανθρωπίνην κατανάλωσιν και λαμβανόμενον δι’ αποστάξεως και ανακαθαρισμού αλκοολούχων ουσιών αι οποίαι έχουσιν υποστεί ζύμωσιν~

“οίνος” σημαίνει ποτόν προερχόμενον εκ της πλήρους ή μερικής ζυμώσεως νωπών σταφυλών ή νωπού χυμού σταφυλών~

“ονομασία προελεύσεως”, εν σχέσει προς οίνον, σημαίνει την γεωγραφικήν ονομασίαν περιοχής τινος ήτις δύναται, δυνάμει Κανονισμών εκδιδομένων βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου 13, να χρησιμοποιήται ως εμπορική επωνυμία του οίνου~

“Πρόεδρος” σημαίνει τον δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 3 υποδεικνυόμενον Πρόεδρον του Συμβουλίου~

“σταφίδες” σημαίνει σταφυλάς ξηρανθείσας εις τοιούτον βαθμόν ώστε να μη δύνανται να συνθλιβώσι διά συνήθων μεθόδων οινοποιϊας, ουδέ να υποστώσι φυσικήν ζύμωσιν~

“Συμβούλιον” σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 3 καθιδρυόμενον Συμβούλιον Αμπελουργικών Προϊόντων~

“τα περί Ζιβανίας Διατάγματα” σημαίνει τα περί Προμηθειών και Υπηρεσιών (Έλεγχος Ζιβανίας) Διατάγματα του 1949 έως 1951~

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εμπορίου και Βιομηχανίας και περιλαμβάνει πάντα λειτουργόν του Υπουργείου του δεόντως επί τούτω εξουσιοδοτημένον υπ’ αυτού~

“χυμός σταφυλών” σημαίνει τον διά της συνθλίψεως, αποστραγγίσεως ή συμπιέσεως νωπών σταφυλών λαμβανόμενον χυμόν.