Συμβούλιον Αμπελουργικών Προϊόντων

3.-(1) Διά του παρόντος καθιδρύεται, διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, Συμβούλιον κληθησόμενον Συμβούλιον Αμπελουργικών Προϊόντων και συγκείμενον εξ-

(α) ενός αντιπροσώπου του Υπουργού Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, διοριζομένου υπ’ αυτού~

(β) ενός αντιπροσώπου του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας, διοριζομένου υπ’ αυτού~

(γ) ενός αντιπροσώπου του Υπουργού Οικονομικών, διοριζομένου υπ’ αυτού~

(δ) δύο ανεξαρτήτων προσώπων, διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου, τα οποία το Υπουργικόν Συμβούλιον θεωρεί ότι κατέχουσιν ειδικάς γνώσεις ή κατάλληλον πείραν της βιομηχανίας αμπελουργικών προϊόντων ή κατέχουσιν, ως προς άλλο τι, ειδικάς γνώσεις ή πείραν αι οποίαι θα ήσαν χρήσιμοι εις το Συμβούλιον κατά την άσκησιν και εκτέλεσιν των αρμοδιοτήτων του,

των οποίων η θητεία θα είναι συμφώνως προς τους όρους του διορισμού των:

Νοείται ότι η διορίζουσα αρχή δύναται κατά πάντα χρόνον ν’ ανακαλέση οιονδήποτε διορισμόν γενόμενον δυνάμει του παρόντος εδαφίου.

(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον υποδεικνύει εν των μελών του Συμβουλίου ίνα ασκή καθήκοντα Προέδρου.

(3) Το Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς διέποντας τας ιδίας αυτού εργασίας, την σύγκλησιν των συνεδριών αυτού, τον απαιτούμενον προς ύπαρξιν απαρτίας αριθμόν μελών και την ακολουθητέαν διαδικασίαν.

(4) Λαμβάνονται πρακτικά των συνεδριών του Συμβουλίου άτινα και φυλάσσονται εις επί τούτω τηρούμενον βιβλίον. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου ή, εν περιπτώσει απουσίας αυτού, υπό του προεδρεύοντος της συνεδρίας, εφ’ όσον δε είναι ούτω υπογεγραμμένα γίνονται δεκτά ως αποδεικτικόν στοιχείον εις πάσαν δικαστικήν διαδικασίαν, μη χρήζοντα περαιτέρω αποδείξεως.

(5) Άπαντα τα υπό ή εκ μέρους του Συμβουλίου εκδιδόμενα έγγραφα υπογράφονται υπό του Προέδρου ή υπό παντός ετέρου προσώπου επί τούτω εξουσιοδοτηθέντος υπό του Συμβουλίου.

(6) Αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων μελών, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος, ή εν τη απουσία αυτού ο προεδρεύων, έχει την νικώσαν ψήφον.

(7) Το Συμβούλιον δύναται να ενεργή ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι χηρεύει η θέσις μέλους αυτού:

Νοείται ότι κατ’ ουδένα χρόνον ο αριθμός των χηρευουσών θέσεων των μελών αυτού θα υπερβαίνη τας δύο.

(8) Ουδεμία πράξις του Συμβουλίου θεωρείται άκυρος λόγω παρατυπίας εις τον διορισμόν οιουδήποτε των μελών.

(9) Οσάκις ο Πρόεδρος προσωρινώς απουσιάζει εκ της Δημοκρατίας ή άλλως είναι προσωρινώς ανίκανος προς εκτέλεσιν των αρμοδιοτήτων του αξιώματος του, ο Υπουργός δύναται να διορίση πρόσωπον τι, είτε τούτο είναι μέλος του Συμβουλίου είτε μη, ως Πρόεδρον διά την διάρκειαν της τοιαύτης περιόδου απουσίας ή ανικανότητος, διαρκούσης δε της τοιαύτης περιόδου άπασαι αι δυνάμει του παρόντος Νόμου εξουσίαι και καθήκοντα του Προέδρου περιέρχονται εις το ούτω προσωρινώς διορισθέν πρόσωπον.

(10) Όταν μέλος του Συμβουλίου, άλλο ή ο Πρόεδρος ή οιονδήποτε των εν ταις παραγράφοις (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) αναφερομένων, είναι προσωρινώς ανίκανον προς εκτέλεσιν των αρμοδιοτήτων του ως μέλους λόγω προσωρινής απουσίας του εκ της Δημοκρατίας ή άλλης τινός ευλόγου αιτίας, ο Υπουργός δύναται να διορίση προσωρινώς πρόσωπον τι ως μέλος διά την διάρκειαν της τοιαύτης περιόδου ανικανότητος, διαρκούσης δε της τοιαύτης περιόδου άπασαι αι εξουσίαι και τα καθήκοντα του ούτω προσωρινώς καταστάντος ανικάνου μέλους περιέρχονται εις το ούτω προσωρινώς διορισθέν μέλος.

(11) Ο Διευθυντής του Συμβουλίου παρίσταται εις τας συνεδρίας του Συμβουλίου, δεν κέκτηται όμως δικαίωμα ψήφου εις οιανδήποτε συνεδρίαν του Συμβουλίου εφ’ οιουδήποτε θέματος επί του οποίου πρόκειται να ληφθή απόφασις κατά την τοιαύτην συνεδρίαν.