Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών νόμος δύναται να αναφέρεται ως ο περί Συνεχίσεως της Ισχύος των Διατάξεων των περί Φόρων ή Τελών Νόμων, Νόμος του 1960.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι νόμω “οιοσδήποτε νόμος επιβάλλων φόρους ή τέλη” έχει την αυτήν έννοιαν ην έχει ο όρος ούτος εν τη επιφυλάξει της παραγράφου 2 του Άρθρου 188 του Συντάγματος.

Συνέχισις της ισχύος των διατάξεων των περί Φόρων ή Τελών Νόμων

3. Αι διατάξεις οιουδήποτε νόμου επιβάλλοντος φόρους ή τέλη όστις θα παύση να ισχύη την 31ην Δεκεμβρίου, 1960, συμφώνως προς τον όρον επιφυλάξεως της παραγράφου 2 του Άρθρου 188 του Συντάγματος θέλουν εξακολουθήσει να ισχύουν από της ρηθείσης ημερομηνίας μέχρι της 31ης Μαρτίου, 1961.