Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών νόμος δύναται να αναφέρεται ως ο περί Συνεχίσεως της Ισχύος των Διατάξεων των περί Φόρων ή Τελών Νόμων, Νόμος του 1960.